En el mes de març de 2016, l’Ajuntament de Cunit va sol·licitar la col·laboració del Departament de Justícia Juvenil, en el marc del Programa de Suport a la Prevenció de la Delinqüència Juvenil i a la Mediació Comunitària PMC, per dotar l’Ajuntament d’eines i estratègies per fer front a unes preocupacions sorgides per uns conflictes protagonitzats per joves del municipi.

La intervenció des del programa de PMC es duu a terme a través de dos grans eixos: el treball directe amb l’Ajuntament a partir de la seva demanda i les activitats d’investigació, formació i difusió.

És un procés dinàmic que pot prendre diverses formes:

 1. Contextualització de la situació motiu de la demanda. Recollir la informació, dimensionar-la i analitzar-la amb la participació de totes les àrees i serveis implicats en l’atenció a infants i joves. Les dades obtingudes donaran pistes sobre les propostes a adoptar.
 2. Orientació sobre les possibles actuacions. Crear espais d’anàlisi i gestió de conflictes per tractar situacions concretes del municipi prioritzar les accions a dur a terme. Les eines de la mediació i la reparació de danys, tenen alhora una finalitat formativa. S’ofereix el seguiment i l’avaluació de les accions acordades.
 3. Col·laboració en el disseny de programes preventius. D’acord amb les problemàtiques detectades, estudiar noves línies d’actuació, sempre a partir dels recursos existents al municipi. Col·laborar en la posada en marxa, el seguiment i la revisió d’aquests programes amb els professionals dels diferents serveis comunitaris.

Seguint la dinàmica engegada i amb el propòsit de compartir la realitat dels infants i joves amb el màxim de professionals, s’organitza una jornada de treball al mes de novembre de 2016. La jornada pretén ser un espai d’intercanvi i de reflexió entre tots els tècnics que intervenen amb aquest grup de la població.

En les conclusions, i com a proposta feta per tots els agents que han participat en aquest procés, s’indica que cal crear una manera de treballar que fomenti i garanteixi la participació i col·laboració de totes les àrees implicades amb infants i joves. Per això es crea la Taula de Prevenció i Convivència de Cunit, lla qual està formada pels següents serveis: mediació, policia local, esports, joventut, serveis socials, immigració, formació i ocupació, participació ciutadana, igualtat, el centre de formació d’adults, la biblioteca municipal, així com agents externs tals com l’Ins Ernest Lluch i Martin, la Unitat d’Escolarització Compartida de l’Ins, les escoles del municipi Pompeu Fabra, SolCunit i Els Cossetans; cossos de Seguretat de Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Cunit, representants del departament de Salut i de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya. Cada membre té un paper de representació i és un referent encarregat de la comunicació amb la resta de professionals de la seva àrea, servei o departament.

Objectius generals de la taula

La Tasca principal de la Taula és crear un espai de trobada de tots els serveis per a compartir informacions i crear les línies bàsiques del treball amb infants i joves.
Disposar d’una eina com aquesta, permet:

 • un major i millor coneixement de la tasca de cada àrea
 • compartir informacions rellevants
 • afinar en la detecció de situacions que poden degenerar
 • llistar i definir els temes prioritaris
 • dissenyar i consensuar les estratègies
 • revisar protocols d’actuació i circuits de comunicació
 • elaborar un mapa dels recursos existents i del seu funcionament

Per gestionar el funcionament de la Taula, es crearà un Grup Motor, format per: Policia local, joventut i Mediació, amb la possibilitat d’incloure una altra àrea , si es considera convenient. La seva funció és:

 •  Recollir les necessitats dels diferents serveis que componen la Taula
 • Establir l’ordre del dia, convocar la Taula i conduir-la
 • Centralitzar la informació i distribuir-la

En aquest grup motor s’hi afegeix el regidor de presidència, que representa a l’ajuntament i que fa de pont amb el govern municipal.

L’Equip de Prevenció i Mediació Comunitària del departament de Justícia dóna suport a la Taula i el Grup motor, fent l’acompanyament al treball que aquests desenvolupen i donant suport en aquelles demandes que puguin anar sorgint.

Projecte Company-Guia

El Projecte Company Guia té com a objectiu principal que tot alumne nouvingut que arribi al centre pugui tenir un Company Guia que l’ajudi en la seva integració al centre i en la seva integració social, fent més senzill el procés d’adaptació del nou entorn social d’aquests alumnes, utilitzant el català com a llengua vehicular. I que aquesta figura no es circumscrigui només en el centre escolar, sinó que poden formar part de manera activa en altres projectes municipals de caire social. Aquesta iniciativa també aporta un treballar en xarxa amb altre agents educatius, i per tant, això comporta una garantir a la bona convivència i a fomentar la cohesió social, els sentiments de pertinença, i a donar resposta a unes necessitats determinades.

Projecte Capacitació Ciutadana

El projecte de Capacitació Ciutadana, parteix d’una experiència pilot que es va desenvolupar en l’últim trimestre del curs escolar 2011/2012,  i es va dur a terme de manera conjunta entre l’Ajuntament de Cunit i l’Institut Ernest Lluch Martín, i que ha permès que per primera vegada persones externes entrin a formar part de la comunitat educativa del centre.

Aquest projecte es fonamenta en que joves i gent gran voluntaris del municipi, donen reforç de lecto-escriptura, i tallers d’oficis en horari lectiu a l’alumnat de les aules obertes de l’Institut Ernest Lluch i Martín, tutoritzats en tot moment per el/la tutor/a de l’aula.