cunit.cat

Índex

image_print

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/dynamicconditions/Public/DynamicConditionsPublic.php on line 194

Vigent

image_print

Article 1. NATURALESA I FET IMPOSABLE

De conformitat amb els articles 105 a 111 ambdós inclosos, s’estableix en aquest municipi l’Impost l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, referint-nos al Fet imposable, i demés aspectes no contemplats en la present, al contingut que s’estableix en la normativa legal aplicable.

Article 2.- NO SUBJECCIÓ

1. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En conseqüència hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat Impost sobre Béns Immobles, amb independència que estiguin o no considerats com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell. Als efectes d’aquest impost, estarà també subjecte al mateix l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.

2. No s’acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades de les operacions de fusió, escissió, aportació no dinerària de branques d’activitat i bescanvi de valors, definides en els articles 1r i 2n de la Llei 29/1991, de 16 de desembre, quan resulti aplicable a aquestes el règim tributari establert en el títol I de la mateixa Llei.

En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor, no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions esmentades en l’anterior apartat..

3. No es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que es verifiquin a favor seu i en pagament d’elles i transmissions que es realitzin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

4. Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

Article 3.- EXEMPCIONS

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels següents actes:

a) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.

b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt històric artístic hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan llurs propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.

2.També estan exempts d’aquest impost així mateix els increments de valor corresponents quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:

 1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertany el Municipi, així com els seus respectius organismes autònoms i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les dites entitats locals.
 2. El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s’integri l’esmentat Municipi així com llurs respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes autònoms de l’Estat.
 3. Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o beneficodocents.
 4. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
 5. Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a aquestes.
 6. La Creu Roja Espanyola.
 7. Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.

Article 4.- BONIFICACIONS DE LA QUOTA

1. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, que afectin al domicili habitual del subjecte passiu realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor de descendents de primer grau, els cònjuges i els ascendents de primer grau.

Aquesta bonificació s’haurà de demanar per l’interessat dins el termini establert per a la presentació de l’autoliquidació i/o la declaració, que estableix a l’article 10.3 d’aquesta ordenança, adjuntant la documentació que calgui per a justificar el seu dret a obtenir-la.

Article 5.- SUBJECTES PASSIUS

Tindran la condició de subjectes passius d’aquest impost:

 1. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, a títol lucratiu, l’adquirent del terreny o la persona a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
 2. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, a títol onerós, el transmetent del terreny o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
 3. En els supòsits a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest article, tindran la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària que realitzi la transmissió del terreny o que constitueixi el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

Article 6.- RESPONSABLES

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els copartíceps o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament, en proporció a les seves respectives participacions, de les obligacions tributàries de les dites entitats.

3. En cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’ells solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquestes respondran subsidiàriament dels deutes següents:

 1. Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
 2. Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
 3. En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

Article 7.- BASE IMPOSABLE

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de l’acreditació i experimentat durant un període màxim de vint anys.

2. Per determinar l’import de l’increment real a què es refereix l’apartat anterior s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditació el percentatge que correspongui en funció del nombre d’anys durant els quals s’hagués generat l’esmentat increment.

3. El percentatge anteriorment esmentat serà el que resulti de multiplicar el nombre d’anys, expressat en l’apartat 2 del present article, pel corresponent percentatge anyal, que serà:

 1. Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 2,25 %.
 2. Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 2,39%.
 3. Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 2,68%.
 4. Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2,39 %.”

4. Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l’increment de valor, es prendran solament els anys complets transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de gaudi limitador del domini sobre el mateix terreny i la producció del fet imposable d’aquest impost, sense que es tinguin en consideració les fraccions d’any.

En cap cas el període de generació podrà ésser inferior a un any.

5. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com a valor d’aquests en el moment de l’acreditació d’aquest impost el que tinguin fixat en aquell moment a l’efecte de l’Impost sobre Béns Immobles.

Quan el terreny sigui de naturalesa urbana però no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, l’Ajuntament practicarà la liquidació quan es fixi el valor cadastral.

6. En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitadors del domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor definit en l’article anterior que representi, respecte a aquest, el valor dels referits drets calculat mitjançant les següents regles:

 1. En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 % del valor cadastral del terreny per cada any de duració d’aquest, sense que pugui excedir el 70 % de l’esmentat valor cadastral.
 2. Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l’usufructuari tingués menys de vint anys, serà equivalent al 70 % del valor cadastral del terreny, minvant aquesta quantitat en un 1 % per cada any que excedeixi de l’esmentada edat, fins al límit mínim del 10 % de l’expressat valor cadastral.
 3. Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 % del valor cadastral del terreny usufructuat.
 4. Quan es transmeti un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges expressats en les lletres a), b) i c) anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d’aquesta transmissió.
 5. Quan es transmeti el dret d’una propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de l’usdefruit, calculat aquest últim segons les regles anteriors.
 6. El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar, al 75 % del valor cadastral dels terrenys sobre els quals es constitueixin tals drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis segons els casos.

7. En la constitució o transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi limitadors del domini diferents dels enumerats en els apartats A, B, C, D i F d’aquest article i en el següent, es considerarà com a valor d’aquests a l’efecte d’aquest impost:

a) El capital, preu o valor pactat en constituir-los, si fos igual o més gran que el resultat de la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva renda o pensió anyal.

b) Aquest últim, si aquell fos menor.

8. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció sota terra sense implicar l’existència d’un dret real de superfície, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, en defecte, el que resulti d’establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes a construir en vol o en subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada construïdes aquelles.

9. En els supòsits d’expropiació forçosa el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, o sobre el valor cadastral assignat a dit terreny si aquest darrer valor fos inferior al preu just.

Article 8.- DEUTE TRIBUTARI

La quota d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus del 14%.

Article 9.- ACREDITACIÓ

1. L’impost s’acredita:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o transmissió.

2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un Registre Públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions mortis causa, la de la mort del causant.

3.Quan es declari o reconegui judicialment o administrativa per resolució ferma haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no es tindrà dret a cap devolució.

4. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants no procedirà la devolució de l’impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. S’estimarà com a mutu acord l’avinença en acte de conciliació i el simple aplanament a la demanda.

5. En els actes o contractes en els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva no es liquidarà l’impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria s’exigirà l’impost, amb reserva, quan la condició es compleixi, de fer l’oportuna devolució, segons la regla de l’apartat anterior.

Article 10.- OBLIGACIONS MATERIALS I FORMALS

  1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a aquest impost, tret dels casos en que l’Ajuntament no conegui el valor cadastral correcte que correspongui en el moment del meritament. En aquest cas el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent per a la liquidació de l’Impost por part de l’Ajuntament.
  2. Caldrà presentar una autoliquidació o declaració per cadascuna de les finques o drets transmesos, inclusiu en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent constar expressament la referència cadastral. A l’autoliquidació i/o declaració caldrà adjuntar els documents on constin el actes o contractes que originen la imposició, els justificants del elements tributaris necessaris per a practicar la corresponent liquidació, i els que acreditin les exempcions i bonificacions que se sol·licitin.
  3. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, comptats a partir de la data en que es produeixi el meritament de l’impost:
   1. Quan es tracti d’actes “inter-vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils.
   2. Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, que ha de ser presentada dins el termini inicial.
  4. Els òrgans de gestió giraran, si procedeix, una liquidació complementària d’acord amb les dades consignades en l’autoliquidació, els documents que l’acompanyen i els antecedents que constin a l’Administració.

Article 11.- OBLIGACIONS DELS ALTRES INTERESSATS

1.Estaran igualment obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que es produeixin per negoci jurídic “inter-vivos”, serà el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real.

b) En les transmissions de terreny o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, serà l’adquirent o la persona a favor de qui es constitueixi o transmeti el dret real.

2. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en què s’hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de signatures.

En la relació o índex que remetin els Notaris, hauran de fer constar la referència cadastral dels béns immobles quan l’esmentada referència es correspongui amb els que siguin objecte de transmissió.

Article 12.- INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 13.- PRESENTACIÓ EXTEMPORÀNEA D’AUTOLIQUIDACIONS

 1. Les quotes resultants de les autoliquidacions presentades després d’haver transcorregut els terminis previstos en l’art. 10.3 d’aquesta ordenança, s’incrementaran amb els següents recàrrecs:

 

Període de presentació després del reglamentariRecàrrec
Dins els termini de 3 mesos després5 per cent
Entre 3 i 6 mesos després10 per cent
Entre 6 i 12 mesos després15 per cent
Després de 12 mesos20 per cent

En les autoliquidacions presentades després de 12 mesos, s’exigiran interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació, fins al moment en que l’autoliquidació o declaració s’hagi presentat.

 1. Quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés al mateix temps de la presentació de l’autoliquidació extemporània, a més dels recàrrecs previstos en el punt anterior, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment.

Article 14.- INFRACCIONS I SANCIONS

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les sancions que per les mateixes infraccions corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s’aplicarà l’Ordenança general de Gestió Inspecció i Recaptació.

DILIGENCIA

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 251 de 31 d’octubre de 2003, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 19 de desembre de 2003.

Els articles 4, 10 i 13 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006, i BOPT núm. 41 d’aprovació definitiva de rectificació d’error.

Els articles 7.3 i 8 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Els articles 7 i 8 d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança pel Ple el dia 23 d’octubre de 2014 publicant-se definitiu en el BOPT núm. 285 de 13 de desembre de 2014.

Cunit diu no a la violència de genere


Notice: Undefined index: opcion_cookie in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 416

Notice: Undefined variable: input_porcentaje in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 484