cunit.cat

Índex

image_print

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/dynamicconditions/Public/DynamicConditionsPublic.php on line 194

Vigent

image_print
CLASSECONCEPTESTARIFA
1a) Guals i entrades senyalitzades en habitatges unifamiliars a través de les voreres, rebaixades o no fins a 3 metres, per cada plaça d’aparcament.66,70
b) El mateix per a més de 3 metres per cada plaça d’aparcament.80,25
2a) Guals i entrades senyalitzades en habitatges plurifami- liars a través de les voreres, rebaixades o no fins a 3 metres, per cada plaça d’aparcament.33,35
b) El mateix per a més de 3 metres per cada plaça d’aparcament.43,80
3Reserva doble gual, si fos necessari en el cantó contrari de la via pública per facilitar l’entrada de vehicles, satisfaran el 50% de la tarifa que correspongui en cada cas.
Reserva d’espai per càrrega o descàrrega de material (en cas de
ser imprescindible, s’autoritzarà el dret d’utilització del 50% del
4vol de les voreres sense sortir dels límits assenyalats a l’efecte), i reserva d’espai per a utilització de clients i/o usuaris d’una
activitat comercial
Fins a 3 m lineals o fracció260,60
Per cada metre d’escreix57,30
5Reserva de la via pública per a sortida d’emergència de locals públics, per cada metre lineal o fracció.55,25
6En cas de garatges dedicats a la reparació de vehicles i activitats assimilables.300,20

NORMES PARTICULARS DE GESTIÓ:

1.- Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu.

2.- La taxa s’acredita i neix de l’obligació de contribuir des del moment en que s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat en el moment de concessió de la llicència, si aquesta fou sol·licitada. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

3.- Aquesta taxa és indivisible i s’exigirà de les persones físiques o jurídiques que hi figurin en el padró com a contribuents el primer de gener de cada any. En el cas d’altes noves es realitzarà el pagament pel període de trimestres que restin per finalitzar l’any, des del moment de la seva alta, incloent-hi el trimestre en què aquesta es merita.

4.- En el cas de les baixes es prorratejarà per trimestres, inclòs el que es cursa la baixa i no serà efectiva fins que s’hagi lliurat la placa de gual a les dependències municipals.

5.- En el cas d’entrada de vehicles plurifamiliars, tant per donar-se d’alta com per donar-se de baixa, caldrà aportar còpia de l’acord de la comunitat de propietaris, o en el seu defecte la conformitat de tots els titulars.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19 d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 19 de desembre de 2005.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2009.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Els apartats 4 i 6 d’aquesta ordenança han estat modificats segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293, de 22 de desembre de 2011.

El número d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 24 d’octubre de 2013 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.247, de 26 d’octubre de 2013, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 13 de desembre de 2013.

Cunit diu no a la violència de genere


Notice: Undefined index: opcion_cookie in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 416

Notice: Undefined variable: input_porcentaje in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 484