cunit.cat

Índex

image_print

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/dynamicconditions/Public/DynamicConditionsPublic.php on line 194

Vigent

image_print

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M. DOLORS PAUL DE CUNIT PER AL CURS ESCOLAR 2019/2020

 

Article 1.- OBJECTE

 

L’objecte d’aquestes bases específiques és la concessió de places socials de caràcter gratuït en el CFA Dolors Paul per alumnes amb problemàtiques socials i econòmiques greus, i sempre dins d’un pla d’intervenció social, entenent com a Pla d’Intervenció Social, totes aquelles accions i/o activitats realitzades, conjuntament amb l’usuari, que tenen per finalitat la consecució d’objectius que l’ajudin a resoldre la seva problemàtica social.

 

El nombre de places socials que es podran concedir serà d’un màxim de 5, assignades en funció de les necessitats específiques de les persones sol·licitants.

 

Es podrà disposar d’aquestes places socials de caràcter gratuït adreçades a aquell alumnat amb problemàtiques socials i econòmiques greus.

 

 

Art. 2.- RÈGIM JURÍDIC DE L’ATORGAMENT

 

L’atorgament d’aquestes subvencions es regeix pel que disposen les bases per a l’atorgament de subvencions, per l’Ordenança General de Subvencions Municipal, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2.003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

Article 3.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS/ÀRIES

Per accedir a aquest ajut les persones beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

 

 1. a) Estar empadronat/da en el municipi de Cunit, amb una anterioritat a 6 mesos de la data de preinscripció.

 

 1. b) Complir els criteris de renda econòmica especificats a l’article 4 d’aquestes bases.

 

 1. c) La sol·licitud ha de formar part d’un pla d’intervenció mitjançant el qual l’ajuda pugui evitar un retrocés en els objectius aconseguits o una pèrdua greu de la qualitat de vida dels membres del nucli familiar. La plaça social es concep, per tant, com una eina més per aconseguir els objectius marcats, no com un objectiu en si mateix.

 

 1. d) Participar en un pla de treball establert amb l’EBAS del municipi

 

Article 4.- CRITERIS D’ATORGAMENT

Els criteris que es tindran en compte per valorar les sol·licituds seran els següents:

 1. Criteris econòmics. L’equip tècnic de l’EBAS valorarà les sol·licituds de les persones que demanin l’ajut, sempre que no superin els llindars que es detallen a continuació:

 

Els barems establerts s’aplicaran a partir de la següent fórmula:

Per determinar els nivells d’ingressos s’utilitzarà l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) de l’any 2017 (569,12€ mensuals, el que correspon a 7.967’73 € anuals) multiplicat per 1,2. Aquest multiplicador fa que se situï el límit per damunt del llindar establert de risc a la pobresa.

Es podran tenir en compte, a l’hora de determinar aquest nivell d’ingressos, despeses fixes que pugui tenir la persona o unitat familiar i que serveixen per la cobertura de necessitats bàsiques (despeses lloguer o hipoteca, despeses derivades de l’atenció a situacions de dependència, etc.)

Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:

 • Unitat familiar formada per un sol adult: IRSC * 1,2 (682,94 €)
 • Per a cada adult de més a la llar: +0,5 IRSC (284,56 €)
 • Per a cada menor de més a la llar: +0,3 IRSC (170,74 €)

El fet de no superar aquests ingressos econòmics no determina, en cap cas, tenir dret a les Bases Específiques Reguladores de la concessió de places socials al CFA Dolors Paul de Cunit per al curs escolar 2019-2020 . Des dels SSB es tindran en compte, a través de la valoració social i familiar, altres aspectes que determinaran si la persona o unitat familiar té dret a ser-ne beneficiari.

 1. Criteris socials. Es concedirà un punt per cada un dels següents criteris socials:
  1. Monoparentalitat
  2. Suport família extensa
  3. Salut:

3.1 Disminucions (+ del 65%)

3.2 Drogodependències

3.3 Trastorns mentals

 1. Família nombrosa
 2. Problemàtiques socials:

5.1 Haver patit violència de gènere

5.2 Maltractaments a menors

5.3 Conductes asocials o delictives

5.4 Dificultats d’integració social

5.5 Manca d’autonomia personal

5.6 Dificultats relacions familiars i socials

5.7 Mendicitat

5.8 Desatenció institucional

5.9 Altres problemàtiques socials

En cas que hi hagi llista d’espera per accedir a la concessió de les places socials, tindran preferència aquells casos que obtinguin major puntuació després de l’aplicació dels criteris socials.

En cas de que es produeixen renúncies o baixes durant el curs escolar, podrà atorgar-se la plaça social al següent de la llista d’espera, pels mesos que restin del curs escolar, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

Es podrà tenir en compte en la valoració per a l’atorgament, denegació o per deixar sense efecte la concessió d’una plaça social, els següents criteris:

– L’incompliment del Reglament o normativa interna de funcionament del Centre de Formació.

– El no aprofitament del recurs per causa imputable al propi usuari (desinterès, absència reiterada,…).

 

Article 5.- ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

 

Serà objecte de subvenció  la matriculació i assistència a qualsevol dels cursos formatius oferts pel Centre de Formació Dolors Paul de Cunit durant un curs escolar, d’acord amb el calendari lectiu establert.

 

Les places socials contemplen l’horari estrictament lectiu establert al Reglament de Servei i de Règim Intern del CFA Dolors Paul.

 

 

Article 6.- IMPORT SUBVENCIONABLE

 

Com a regla general, l’import de la subvenció es correspondrà amb el preu públic 4.01 PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL  DE FORMACIÓ DOLORS PAUL, per la realització de qualsevol dels cursos formatius durant un curs escolar.

 

Article 7.- TERMINI DE PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS

 

Les sol·licituds es formalitzaran a través dels Serveis Socials Bàsics de l´Ajuntament de Cunit mitjançant la presentació d’instància normalitzada amb el model específic que s’adjunta a aquestes bases  (annex I).

 

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar en tot cas abans del 30 de novembre de 2019.

 

La persona sol·licitant haurà de presentar, davant el personal tècnic de l’EBAS de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cunit, la documentació següent:

 

 1. a) DNI/NIE

en cas de ser menor d’edat DNI/NIE del pare, mare o tutor/a legal del menor.

 

 1. b) Volant de convivència.

 

 1. c) Justificació dels ingressos o les rendes de la unitat familiar del peticionari:

 

 • Pensions, nòmines o prestacions de tots els membres majors de 16 anys que formin part del nucli de convivència.
 • Declaració d’IRPF o en el seu defecte, el certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres majors de 18 anys que formin part del nucli de convivència.
 • Certificats de percepcions de prestacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i del Servei d’Ocupació de Catalunya, de tots els membres majors de 16 anys que formin part del nucli de convivència.
 • Extractes de tots els comptes bancaris de la unitat familiar dels sis mesos immediatament anteriors al tràmit de l’ajut.
 • Certificat de rendiments bancaris de tots els comptes existents de tots els membres majors de 18 anys que formin part del nucli de convivència.

 

 1. d) Fotocòpia del llibre de família.

 

 1. e) Certificat de la condició de discapacitat, si pertoca, expedit per l’administració autonòmica competent.

 

 1. f) En el cas de separació o divorci, còpia de la sentència de separació o divorci i el conveni regulador de la guarda dels fills/filles.

 

 1. g) Tota altra documentació que ajudi a valorar la situació de la persona o unitat familiar que sol·licita l’ajuda.

 

 1. h) Acreditació de les despeses derivades de l’habitatge, lloguer i hipoteca, mitjançant els 3 últims rebuts justificatius.

 

Per a obtenir la condició de beneficiari/ària, no s’ha d’acreditar el compliment dels requisits que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i conseqüentment les persones sol·licitants estaran eximides de la presentació de la documentació contemplada en l’apartat 1 de l’article 12 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cunit.

 

 

Article 8.- TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS 

 

La instrucció correspondrà al personal tècnic de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cunit, que hauran de formalitzar d’ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut de les quals s’ha de resoldre la resolució de la concessió de la plaça social.

 

Per això, els/les treballadors/es socials, que són els/les competents per l’emissió de l’informe preceptiu per a la proposta de la concessió de plaça social, han d’examinar les sol·licituds presentades i la documentació adjunta per determinar si l’atorgament s’adequa a l’objecte d’aquestes bases. Si es considera necessari disposar de documentació complementària per poder fer una correcta valoració de la necessitat sol·licitada, el/la professional podrà sol·licitar la documentació que consideri oportuna.

 

L’informe emès pel treballador social s’eleva a una comissió avaluadora amb les següent funcions:

 

– Examinar, avaluar i qualificar les sol·licituds d’acord amb els criteris i els requisits que   estableix aquesta convocatòria.

 

– Ratificar l’informe social que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

 

– Establir les pautes de seguiment i d’avaluació dels ajuts atorgats i si s’escau les condicions de retorn dels ajuts.

 

La Comissió Avaluadora està formada per:

 

 1. a) President: el/la Regidor/a d’Ensenyament de la Corporació

 

 1. b) Vocals: un representant tècnic de l’àrea de Serveis a les Persones (Ensenyament o Serveis Socials), i un representant tècnic de l l’àrea bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

 

 1. c) Secretari/a: personal administratiu de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Cunit.

 

Un cop valorades les sol·licituds per la Comissió Avaluadora es remetrà la proposta d’atorgament de subvencions a l’òrgan competent per a la seva concessió.

 

Article 9.- RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

 

L’Òrgan competent per a l’atorgament de subvencions és la Junta de Govern Local de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’art.14a) de l’Ordenança General de Subvencions, prèvia proposta formulada per la Comissió Avaluadora..

 

La resolució de l’expedient d’atorgament de les places socials ha de ser expressa i motivada d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases.

 

La persona beneficiària de la concessió de plaça social haurà de rebre el trasllat de la resolució.

 

Article 10.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

 

Són obligacions de les persones beneficiàries de la plaça social:

 

 1. a) Correspondre de manera implicada i compromesa al pla de millora establert amb el/la tècnic/a dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Cunit

 

 1. b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament de Cunit.

 

 1. c) Comunicar a l’Ajuntament de Cunit l’obtenció de subvencions i/o ajudes per a idèntica finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, estatal o internacional.

 

 1. d) Aprofitament i assistència del 80% al curs on s’ha concedit la plaça social.

 

 

Article 11.- MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

 

Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la plaça social i, en qualsevol cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

 

 

Article 12- RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS:

 

El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables serà l’establert a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

 

Article 13.-  ALTRES DISPOSICIONS:

 

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà el que disposen els preceptes bàsics de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cunit, les Bases d’execució del pressupost i subsidiàriament les normes del Reglament d’activitats, obres i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

 

 

 

A N N E X   II

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS – SOL×LICITUD DE PLAÇA SOCIAL AL CFA DOLORS PAUL DE CUNIT PER AL CURS ESCOLAR 2019/2020

 

DADES DEL SOL·LICITANT:

Nom i cognoms ____________________________________________, DNI/NIF __________________ Domicili a CUNIT a l´adreça ________________________ núm. ________ i telèfon ___________________.

 

EXPOSO:

Que assabentat/da de la convocatòria pública del programa de concessió de places socials de caràcter gratuït al CFA Dolors Paul de Cunit per al curs escolar 2019/2020, segons les bases aprovades pel Ple de la Corporació en data 28 de març de 2019, i entenent que la meva situació familiar s’adapta a l’objecte de la convocatòria.

 

SOL×LICITO que l’alumne/a ________________________________nascut en data_______________________ pugui ser inclòs/a en el programa de concessió de places socials al CFA Dolors Paul de Cunit.

 

 

☐ Autoritzo l’Ajuntament de Cunit a accedir a la meva documentació elaborada per altres administracions públiques, i/o accedir a la documentació ja aportada per mi a qualsevol altra administració pública (indicant l’òrgan administratiu i data de l’aportació), en relació a aquesta sol·licitud.

Data ___________________

 

Signatura

Cunit diu no a la violència de genere


Notice: Undefined index: opcion_cookie in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 416

Notice: Undefined variable: input_porcentaje in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 484