cunit.cat

Índex

image_print

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/dynamicconditions/Public/DynamicConditionsPublic.php on line 194

Vigent

image_print

BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA DESFILADA

DEL CARNAVAL D’ESTIU DE CUNIT 2018

ANTECEDENTS

El carnaval de Cunit és una festa amb un fort arrelament a la nostra població i per la qual cosa es interesant realitzar una edició d’estiu amb una desfilada i així atraure visitants que podran gaudir d’aquest esdeveniment. En base això es redacten les bases de participació que regula el funcionament i les condicions de participació de la Desfilada del Carnaval d’estiu de Cunit 2018.

INSCRIPCIONS

1.- La Desfilada del Carnaval d’estiu de Cunit tindrà lloc el dia 21 de juliol de 2018 i un horari previst de les 22h fins a les 24h i comptarà com a màxim amb 25 inscripcions indistintament entre carrosses i comparses. A partir del número 26 tindran la consideració de reserva i en el cas d’haver-hi una vacant es comunicarà, si s’escau, per ordre d’inscripció.

2.- La participació serà per ordre de presentació sempre que es compleixi els requisits fixats.

3.- El període per a la presentació de sol·licituds serà del 25 de juny fins al 2 de juliol.

4.- Les inscripcions de participació d’acord amb el model normalitzat adjunt s’hauran de presentar, segons determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

  • Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament ,al c/Major, 12 Cunit en cas de persones físiques.
  • Telemàticament a través de la web www.cunit.cat en cas de persones jurídiques o físiques.

5.- La documentació a presentar de manera general en les dues modalitats de participació serà:

  • Sol·licitud de participació correctament emplenada.
  • Annex de designació de responsable general i coordinadors segons model.

6.- La documentació a annexar específica per modalitat :

a) carrosses: Tots els vehicles participants a la Desfilada estan obligats al compliment de la normativa referent a circulació. La documentació a presentar per als vehicles de les carrosses serà:

  • Permís de circulació i fitxa tècnica amb l’ITV vigent i assegurança del vehicle.
  • Declaració jurada connexions elèctriques per a la present participació.
  • Permís de conducció vigent.
  • DNI del titular.
  • RC de responsabilitat civil ( veure la base 11 de l’apartat de desenvolupament )

b) comparses: Els vehicles hauran de tenir la mateixa documentació que per a les carrosses.

7.- Exhaurit el termini fixat per a la presentació, es revisarà la documentació aportada i aquells que no compleixin els requisits se’ls concedirà un termini de 3 dies per a l’aportació o esmena de la documentació d’acord amb les presents bases.

8.- La inscripció comporta l’acceptació i la coneixença d’aquestes bases, sense cap mena de reserva, i a la resta de normes que afectin a la present Desfilada i l’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o personals.

CONDICIONS TÈCNIQUES I REQUISITS SEGONS MODALITAT PARTICIPACIÓ.

a) Carrosses

1.- Els grups hauran d’estar formats per un mínim de 20 membres i no excedir el nombre de 100 membres convenientment disfressats per l’esdeveniment.

2.- Poden participar a la categoria de carrosses aquells grups que duguin una plataforma (alçada màxima de 4 metres –fixe i mòbil-, amplada màxima de 2,5 metres i llargària de fins a 7 metres) amb tracció mecànica o remolcada per tractor.

3.- Aquesta plataforma disposarà, com a mínim, de: generador d’electricitat, farmaciola, música, il·luminació, extintors, ambientalització i cadena/es de seguretat entre remolcs i unitats tractores.

4.- Els grups han de dur prou material per poder realitzar la Desfilada sencera sense necessitat de aprovisionar-se ni repostar un cop hagin començat. En cas de necessitar recarregar, s’haurà de fer amb el generador apagat, sense fumar, sota la supervisió de Protecció Civil de Cunit i, si s’escau, dins dels trams habilitats per aquesta recàrrega.

5. Els aparells extintors han de complir la normativa vigent (tipus CO2 o la que correspongui segons la naturalesa de l’element) per a cada un dels generadors que porti. Aquests han d’estar en un lloc accessible i visible.

6.- La potència sonora emesa en el focus d’emissió serà entre 4.000w i 8.000w i no ha de superar els 100db. Podrà ser verificada pels serveis tècnics municipals.

7.- La instal·lació elèctrica de les carrosses i d’altres vehicles ha de complir el que disposa la normativa específica referent a connexions elèctriques (R.D. 842/02 de 2 d’agost) mitjançant declaració jurada del titular de la sol·licitud.

8.- Els generadors d’electricitat han d’ésser ben collats per evitar que es desplacin i puguin produir alguna connexió perillosa.

b) Comparses

1.- Els grups participants a la categoria de comparses han de dur un vehicle de suport degudament ambientalitzat i decorat amb equip de música adient i disposar d’extintors d’acord amb la normativa vigent fàcilment accessibles i que haurà de comunicar-se a la sol·licitud de participació.

2.- Els grups hauran d’estar formats per un mínim de 20 membres i no excedir el nombre de 100 membres convenientment disfressats per l’esdeveniment.

3.- En cap cas poden ser confosos amb un grup participant com a carrossa. Les dimensions del vehicle auxiliar no podran superar les descrites per a les carrosses.

DESENVOLUPAMENT DE LA DESFILADA

1.- La sortida i el recorregut es realitzarà de conformitat al projecte de carnaval d’estiu i acabarà al passeig marítim cantonada avinguda Mediterrani.

2.- Els grups participants hauran d’esser presents a la “zona de concentració” que serà a les 21h.

3.- L’ordre de sortida serà segons arribada. El servei de policia local podrà determinar-ne l’ordre.

4.- Tots els participants han de designar i comunicar a l’Ajuntament , com a mínim, 4 dies abans de l’activitat, una persona responsable que tindrà les atribucions següents:

a) Pot autoritzar o no que les dades dels seus participants siguin facilitades als mitjans de comunicació.

b) Ha d’assistir a la Desfilada, on participa la seva comparsa o carrossa; ha d’estar localitzable, en tot moment, i vetllarà que es segueixin les indicacions que determini l’Ajuntament.

c) És el responsable dels menors que puguin participar a la carrossa o comparsa i comptarà amb les autoritzacions paternes/maternes; així com que siguin fotografiats o filmats i que es publiquin dites imatges on sigui clarament identificables els/les menors (segons el dret de la pròpia imatge regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge). L’Ajuntament de Cunit s’eximeix de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació de menors.

d) Declara que disposa de les autoritzacions i permisos corresponents i adients per a la inserció d’imatges de persones, béns, logotips i d’altres a la carrossa i/o comparsa que participarà Ala Desfilada; així com per a la seva reproducció i difusió.

e) El responsable ha de vetllar que els participants compleixin aquestes bases i ha d’atendre les indicacions de l’Ajuntament. La no observança exonera a l’Ajuntament de Cunit de les responsabilitats que es puguin derivar i coneix que l’Ajuntament de Cunit els podrà deixar fora de la Desfilada si es constata qualsevol incompliment de les presents bases; així com podrà emprendre accions judicials en contra seva pels danys i perjudicis que puguin ocasionar.

6.- Cada carrossa i/o comparsa haurà de preveure i comunicar obligatòriament a l’Ajuntament com a mínim 4 dies abans de l’activitat i conjuntament amb el responsable que, almenys 2 dels seus components ( dos al davant del grup degudament identificats amb armilles reflectants ) s’encarreguin de vetllar per la seguretat de tots els participants del grup. També vetllaran pel compliment de les indicacions de Protecció Civil i de la Policia local.

7.- La responsabilitat derivada dels continguts de les carrosses i comparses participants, és exclusivament d’elles. No està permès, i per tant l’Ajuntament de Cunit pot deixar-los fora, els elements de les carrosses i comparses que, d’alguna manera, manifestin un contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics.

8.- Els grups participants han de vetllar pel bon funcionament de la Desfilada i han d’intentar mantenir una distància mínima amb el grup antecessor d’uns 3m. Es responsabilitat dels participants primera i única dels incidents i accidents derivats de la seva participació i, en aquest sentit, el responsable acreditat davant de l’Ajuntament en la sol·licitud o designació vetllarà en tot moment per la seguretat del públic i assistents. En tot cas, hauran de complir totes les fetes per la Policia Local i/o Protecció Civil. La no observança d’aquestes normes i/o indicacions per part de qualsevol participant i d’altres que es puguin dictat en el seu moment per al bon desenvolupament de la rua podrà suposar l’obligació d’abandonar-la.

9.- Està permès llençar des de les carrosses confeti, serpentines o bombolles de sabó durant la Desfilada, sempre que això no pugui incomodar a altres persones i es realitzi sense malícia. No està permesa la realització de cap espectacle de foc, d’aigua, ni la desfilada d’animals ( Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals ).

10. D’acord amb la legislació vigent, el consum de qualsevol beguda alcohòliques a menors, resta prohibit als menors de 18 anys. Els demés han de fer un consum responsable. Qualsevol carrossa o comparsa que participi en aldarulls o baralles quedarà desqualificada.

11.- 4 dies abans de la Desfilada s’haurà d’aportar la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. L’import de la mateixa i de l’assegurança d’accidents ha de cobrir el volum de persones que forma el grup i anirà al seu càrrec. S’haurà de facilitar una còpia de les condicions i del rebut de pagament d’aquestes a l’Ajuntament d’acord amb el punt 6 a l’apartat d’ inscripció General i Modalitats. No s’acceptaran estudis, ni propostes. L’incompliment suposarà la no admissió. Aquestes pòlisses han d’especificar ben clar que cobreixen la participació en qualsevol modalitat de la present Desfilada i en el cas de la pòlissa de responsabilitat civil, ha de cobrir les quanties mínimes a assegurar segons l’article 80 del Decret 112/2010 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

ALTRES NORMES

1. És obligatori vetllar per un consum responsable de begudes alcohòliques en el decurs de les activitats. Queda prohibit la utilització d’envasos de vidre i l’exhibició de qualsevol tipus de recipient que contingui beguda, ja sigui gots penjats al coll, ampolles, garrafes o contenidors de plàstic, etc. Es podrà exigir un control d’alcoholèmia, practicada per agents de la policia local, als conductors dels vehicles, en el moment que ho estimin convenient.

2. Qualsevol grup que alteri l’ordre natural de les activitats en què hi participa (comportament, falta de respecte vers el públic, jurat, organització, aldarulls, baralles etc.) serà retirat.

3.- L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la Desfilada, en el cas que no hi hagi suficients inscripcions o també per inclemències del temps i/o fer qualsevol canvi de la Desfilada o d’aquestes bases, quan causes d’interès general així ho justifiquin.

4.- L’Ajuntament, si ho creu oportú, pot establir qualsevol altra norma que cregui necessària per al bon desenvolupament de l’acte i, es reserva el dret de modificar els horaris, l’ordre de sortida i recorregut i d’altres si les circumstàncies o causes de força major ho aconsellessin.

6.-Tota la informació amb el responsables de grup es farà per e-mail o telèfon (recorregut de la Rua, , normes de Protecció Civil,…) i també es penjaran oportunament a la web de l’Ajuntament de Cunit.

7.- Tots els participant en la Desfilada de Cunit 2018 actuaran segons les indicacions de la Policia Local i/o Protecció Civil i hauran de conèixer les següents:

– El funcionament del sistema de l’extintor i aplicar l’extintor en cas necessari.

– Vetllar obligatòriament, per a què les persones destinades a la protecció i seguretat dels costats de les carrosses i comparses estiguin en tot moment i siguin eficaces, de què es mantingui la separació de seguretat entre aquestes i el públic, i de què es garanteixi el pas segur de la rua, fent compatible la rua i la presència d’espectadors.

– Avisar al servei de la Policia Local i/o Protecció Civil, d’un incident i de la seva naturalesa.

– Vetllar per a què la distància entre carrosses i comparses sigui la indicada per l’ajuntament i no retardant-se, ni avançant-se.

Cunit a data de signatura electrònica

Regidoria de Cultura

Montserrat Carreras Garcia

Cunit diu no a la violència de genere


Notice: Undefined index: opcion_cookie in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 416

Notice: Undefined variable: input_porcentaje in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 484