cunit.cat

Índex

image_print

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/dynamicconditions/Public/DynamicConditionsPublic.php on line 194

Vigent

image_print

 

1.- Objecte.

La cavalcada de Reis és un dels esdeveniments més destacats de les festes de Nadal. Amb la crida popular, s’obre la participació de tots els ciutadans de Cunit a la cavalcada, mitjançant el següent procés d’inscripció i de selecció.

2.- Inscripció.

Per a la inscripció a la crida de la cavalcada reis 2019, es fixa el següent:

 1. Període d’inscripció: del 26 de novembre al 10 de desembre de 2018.
 2. La presentació de sol·licitud serà presencialment a les oficines de l’OAC.
 3. Documentació: El modelatge es pot descarregar a la web: www.cunit.cat.
 4. Dades a subministrar ( segons modelatge adjunt ):
 • Nom, cognom
 • Data de naixement
 • Adreça de Cunit i telèfon o mòbil i e-mail ( aquest darrer serà el canal preferent de comunicació ).
 • Preferència de la modalitat.

e) En cas dels menors, els pares o els representats legals d’ells, hauran de signar la corresponent inscripció i autorització de participació.

3.- Condicions de la crida.

 1. Només es podrà presentar una inscripció per sol·licitant a cadascuna de les modalitats de la crida. Tindran preferència els candidats que s’adaptin millor a les característiques de cadascuna de les modalitats.
 2. Edat mínima per a participar: a partir de 8 anys que s’ha d’haver complert abans del 31/12/2018.
 3. Estar empadronat o viure a Cunit.
 4. Tindran preferència les noves sol·licituds. Els participants d’edicions anteriors restaran en reserva. En cas de no arribar a cobrir la totalitat de llocs, podran participar.

4.- Desenvolupament.

Un cop rebudes les sol·licituds, l’Ajuntament comprovarà les dades presentades i les que compleixin els requisits, se’ls hi assignarà un numero que serà correlatiu segons l’ordre de presentació. El sorteig es farà a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, el dia 14 de desembre, a les 13 hores en acte públic i obert.

La Mesa estarà integrada per la Regidora de Cultura, qui actuarà com a Presidenta, i el Regidor de Participació; els quals podran delegar en altres membres de la Corporació. Actuarà com a secretari de la Mesa, un funcionari municipal designat a l’efecte.

El sorteig per a cada modalitat de crida es farà pel sistema de número de tall (s’extraurà un número a l’atzar i a partir d’aquest els següents correlativament, comptant aquest, fins a completar el nombre necessari – base 6- i amb la consideració de la base 3).

El president serà l’encarregat de treure o fixar altres modalitats per arribar a concretar el número de tall. En el cas que en l’acte assisteixin menors, es podrà donar oportunitat a qualsevol d’ells presents perquè tregui un número. El resultat es farà públic a la web de l’Ajuntament de Cunit.

Els que no hagin sortit escollits formaran part de la llista de reserva corresponent a cada modalitat, per si fos el cas que hi hagi renúncies o baixes. En el cas de no haver-hi suficients participants en aquesta crida, es donarà oportunitat als participants de l’edició anterior en els llocs que no hagin estat assignats. Es donarà oportunitat als intervinents d’escollir la carrossa on volen anar. En el cas que no hagi avinença serà l’Ajuntament qui ho decideixi.

5.- Comunicació.

L’Ajuntament es posarà en contacte amb els escollits pel mitjà expressat a la sol·licitud presentada, perquè en el termini de tres dies manifestin expressament la decisió de continuar amb la participació. Amb la confecció de la llista definitiva, es comunicarà a tots el calendari de les reunions o informacions per decidir tot el que calgui per a aquest acte i els escollits o els seus representants en cas de menors, tindran l’obligació d’assistir-hi.

Els escollits han d’estar disponibles els dies 2-3 de gener de 2019 per a trobada informativa, si s’escau, i les proves de vestuari, i el 5 de gener per a la cavalcada.

6.- Modalitats de la crida.

 1. Rei ( major d’edat ). Nombre: 3.
 2. Patges carrossa ( A partir de 13 anys ). Nombre: 3.
 3. Patge reial ( major de 16 anys ). Nombre: 1.
 4. Patges infantils ( a partir de 8 anys i fins a 12 anys).Nombre: 4.

7.- Altres

L’Ajuntament de Cunit es reserva el dret de modificar les presents bases; així com el nombre de patges, els horaris de reunions i sorteig, si les circumstàncies o causes de força major ho aconsellessin.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades seran incorporades en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió especifica de la vostra sol·licitud. El Responsable del fitxer és l’Ajuntament de Cunit i s’informa a la persona interessada de la disponibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent mitjançant escrit adreçat a l’OAC de l’Ajuntament de Cunit.

Cunit, a data de signatura electrònica.

La Regidora de Cultura i Festes

Montserrat Carreras García

Cunit diu no a la violència de genere


Notice: Undefined index: opcion_cookie in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 416

Notice: Undefined variable: input_porcentaje in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 484