cunit.cat

Índex

image_print

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/dynamicconditions/Public/DynamicConditionsPublic.php on line 194

Vigent

image_print

Índex

CAPITOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1er. FONAMENT LEGAL

La present Ordenança constitueix exercici de la potestat reglamentària que atorguen als Ens Locals l’art. 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’art. 8 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 2on. OBJECTE

L’objecte de la present Ordenança és millorar la qualitat de vida en el municipi, mitjançant l’establiment de normes que regulin determinats aspectes i manifestacions de la convi­vència ciutadana, fent compatibles els drets d’uns i altres i garantint-ne el respecte mutu.

Article 3er. ÀMBIT D’APLICACIÓ

La present Ordenança és d’aplicació en tot el terme munici­pal de Cunit i, per tant, és d’obligat compliment per a totes les persones que s’hi trobin, resideixin o no en el municipi.

CAPITOL II

NETEJA DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS I DELS ESPAIS PRIVATS VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA.

Article 4rt. SUBJECTES OBLIGATS A REALITZAR O COL·LABORAR EN LA NETEJA.-

4.1.- Tots els habitants de Cunit estan obligats, quant a la neteja de la Població, a observar una conducta tendint a evitar i prevenir el seu embrutiment. De la mateixa manera, estan obligats a denunciar a l’autoritat municipal les infraccions referents a neteja pública de les quals tinguin coneixement.

4.2.- Correspon als particulars la neteja de les voreres, els solars particulars, les galeries comercials i similars. L’Ajuntament exerceix el control i inspecció d’aquesta neteja i pot obligar a realitzar-la.

4.3.- Correspon a l’administració municipal la neteja de calçades, voravies, passeigs, papereres, rètols d’identifi­cació de les vies públiques i resta d’elements de responsa­bilitat municipal.

Article 5è. ACTUACIONS PROHIBIDES

5.1.- No serà permès llençar, abocar i dipositar o abandonar a la via pública cap mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós.

Les deixalles sòlides de petit format com els papers, embol­calls o similars hauran de dipositar-se a les papereres instal·lades per aquesta finalitat.

5.2.- En especial no serà permès efectuar els següents actes a la via pública, ni en cap indret fora dels expressament autoritzats.

5.2.B) Abocar o vessar aigües residuals o qualsevol d’altres, així com les procedents de la neteja interior d’edifi­cis i habitatges, en especial als escocells dels arbres, les quals s’hauran de llençar directament a través dels serveis propis de cada habitatge o local.

5.2.C) El llançament de puntes de cigars, o de cigarreta, o altres matèries enceses a les papereres. En tot cas s’hi hauran de dipositar un cop apagades.

5.2.D) El llançament a terra de qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja estiguin parats o en marxa.

5.2.E) Netejar i espolsar catifes, estores i robes en gene­ral des dels balcons, finestres, terrats i portes, entre les 9 h. del matí i les 10 h. de la nit.

5.2.F) Estendre i regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis si com a conseqüència d’aquesta operació es pro­dueixen vessaments i escorrims sobre la via pública o sobre els seus elements. En tot cas, el rec s’haurà de fer entre les 22 h. i les 8 h. procurant evitar qualsevol molèstia als ciutadans o a la comunitat en general així com als seus béns.

5.2.G) Dipositar a les papereres de la via pública bosses d’escombraries, caixes o paquets anàlegs.

5.2.H) Trepitjar i trencar parterres i plantacions així com tocar les plantes i flors dels espais públics, pujar als arbres i tallar les seves branques.

5.2.I) Encendre fogueres fora dels espais destinats o auto­ritzats per a aquesta finalitat i sense perjudici de les determinacions de l’Alcaldia respecte de les mesures de prevenció d’incendis en cada moment.

5.2.J) Llençar, enganxar o repartir propaganda i publicitat sense la corresponent autorització municipal.

5.2.K) Rentar vehicles, maquinària, formigoneres o altres elements anà­legs a la via pública.

5.2.L) Utilitzar aixetes, dutxes o anàlegs, així com el buidat de piscines, que no tinguin els desguassos connectats al clavegueram o al pou negre de l’edifici i vessin directament les aigües al carrer o a les finques veïnes.

5.2.N) Llençar brases o objectes inflamables als contenidors.

5.2.O) Netejar animals a la via pública.

5.2.P) Efectuar pintades sobre façanes i parets de béns municipals, així com al mobiliari urbà.

5.2.Q) La manipulació i mobilització dels contenidors.

5.2.R) Triatge, selecció i retirada d’objectes dels contenidors.

5.2.S) Llençar a la calçada les restes de la neteja de les voreres.

5.2.T) No es permet fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir, i altres ostentacions públiques de manca d’higiene, als espais públics, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització d’aquelles necessitats.

Article 6è. OBLIGACIONS DE L’ADMINISTRACIÓ

Correspondrà a l’Administració Municipal, a través dels serveis de neteja pública les següents actuacions:

– Neteja de la via pública així com els elements del mobi­liari urbà de responsabilitat municipal sense perjudici d’aquells elements que corresponguin a determinades empreses explotadores de serveis.

– Rec i neteja de la via pública.

– Neteja i buidat de les papereres situades a la via públi­ca.

– Neteges d’emergència en casos extraordinaris.

– La neteja dels rius, rieres i sèquies correspondrà als organismes competents sobre aquesta matèria o altres respon­sables, segons la Llei d’Aigües vigent, sense perjudici de les actuacions que, amb caràcter subsidiari, pogués empren­dre l’autoritat municipal.

Article 7è. OBLIGACIONS DELS PARTICULARS

7.1.- La neteja de passatges particulars, patis interiors d’illa, solars particulars, zones  verdes   particulars, galeries, comercials, façanes d’edificis particulars, vore­res i similars, correspondrà als propietaris.  En cas de copropietat dels elements assenyalats, la responsabilitat de la neteja correspondrà solidàriament a tots els titulars.

7.2.- Els productes de l’escombrada i neteja de la via pública i altres espais efectuada pels particulars, en cap cas podran ser abandonats al carrer, sinó que hauran de recollir-se en bosses, havent-se de lliurar al servei de recollida d’escombraries en la forma i condicions prescrites pel capítol III d’aquesta Ordenança.

7.3.- Els propietaris dels terrenys hauran de mantenir-los lliures de deixalles i residus i en perfectes condicions de salubritat i ornat públic d’acord amb les previsions del Reglament de Disciplina Urbanística (R.D. 2187/1978 de 23 de juny). Aquesta prescripció inclou l’exigència de la desra­tització i desinsectació dels terrenys i serà extensible als locals tancats o abandonats.

7.4.- Els titulars d’establiments de venda de productes amb embolcall alimentari i quioscs o anàlegs, de consum o ús immediat o també els establiments de begudes, gelats, cara­mels i derivats, encara que disposin d’autoritzacions tempo­rals, estaran obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats en un lloc visible a la sortida dels seus locals o instal·lacions. Tanmateix, els esmentats titulars i els que disposin de terrasses a la via pública, tindran l’obligació de mantenir net i, per tant d’escombrar i fregar, si cal, el tram de la via pública que correspongui, tantes vegades com es precisi.

7.5.- Els titulars d’establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega directament relacionades amb la seva activitat, estan obligats a rea­litzar, tantes vegades com calgui, la neteja complementària de la via pública (escombrada) i també a l’aplicació de detergents, d’acord amb l’activitat desenvolupada, a fi de mantenir la via pública en perfectes condicions.

La neteja mitjançant detergents no haurà de causar perjudici a arbres i jardins públics.

7.6.- Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables de l’embrutiment de la via pública com a conse­qüència de la seva celebració. L’Ajuntament els podrà exigir la constitució d’una  fiança per a garantir que, acabat l’acte, deixaran la via pública en bones condicions.

7.7.- A fi que els serveis municipals puguin realitzar les operacions de recollida de residus de neteja del recinte del mercat ambulant del poble, la totalitat de les parades de venda hauran d’haver retirat les instal·lacions, camions- botiga o suports materials d’acord amb els horaris regulats a través del Reglament del Mercat Municipal.

Serà obligació dels venedors d’aquests mercats, mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes condicions de neteja en tot moment durant el mercat.

7.8.- Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres en la via pública hauran de procedir a la protecció d’aquesta mitjançant la col·locació d’elements adients als voltants dels enderrocs, terres i altres materials sobrants de les obres, de tal forma que s’impedeixi l’escampada i vessament d’aquests materials fora de l’estricta zona afec­tada pels treballs.

Quan es tracti d’edificis en construcció, l’obligació diària de netejar la via pública, en tot l’àmbit material afectat per l’obra, correspondrà al contractista.

Els costos de retirada de mobles voluminosos i restes de poda abandonats a la via pública en comptes de dipositats en els PUNTS NETS, aniran a càrrec de l’infractor i seran motiu de sanció administrativa.

CAPITOL V: OCUPACIÓ DE VIES I ESPAIS PÚBLICS

Article 21è. EXPOSICIÓ DE MERCADERIES

21.1.- Prèvia llicència municipal que atorgarà l’Alcaldia, els titulars d’establiments comercials podran ocupar una part de les vies públiques que expressament es determini, davant les façanes dels seus establiments.

21.2.- En funció de les característiques de la via, amplada de la calçada, intensitat del trànsit, tant rodat com de vianants, la llicència indicarà  la superfície  màxima. Aquestes  determinacions  també podran establir-se de forma general per    carrers sencers o trams.  En cap cas l’ampla­da de l’espai a ocupar podrà ser superior a la de la façana de   l’establiment, ni es podrà ocupar la vorera.

21.3.- Els expositors tindran una altura màxima de dos metres.

21.4.- Queda expressament prohibit el subarrendament d’aquests espais de la via pública.

21.5.- L’atorgament d’aquestes llicències serà discrecional per part de l’Alcaldia, atenent el trastorn que l’ocupació pugui causar al trànsit de persones i vehicles, a raons d’higiene de les mercaderies que es pretenguin exposar, o d’altres anàlogues i igualment objectives.

21.6.- L’Ajuntament podrà retirar tots aquells productes exposats a la via pública, estris o vehicles, dels quals el titular o el posseïdor no disposi de llicència per a la seva exhibició. Tanmateix per a la recuperació d’aquests s’estarà al que disposa la corresponent ordenança fiscal.

Article 22è. COL·LOCACIÓ DE TAULES I CADIRES

22.1.- Prèvia llicència de l’Alcaldia, es podran ocupar els espais públics continus a bars, restaurants, i anàlegs amb taules i cadires, com annex a l’establiment.

22.2.- La llicència determinarà en cada cas la superfície màxima a ocupar, si aquesta ha de delimitar-se amb algun element de mobiliari urbà (jardineres, tanques, etc.) i el temps de vigència de la llicència.

22.3.- El titular de la llicència serà responsable de mante­nir en tot moment la neteja de l’espai ocupat.

22.4.- Diàriament, en procedir-se al tancament de l’establi­ment, s’hauran de retirar les taules, cadires, parasols i demés elements que inclogui l’ocupació.

22.5.- L’atorgament d’aquestes llicències serà discrecional per part de l’Alcaldia, en funció de les característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns pel trànsit de persones o vehi­cles.

22.6.- Els establiments autoritzats per ocupar aquests espais públics no podran col·locar en cap cas altaveus a l’exterior del seu establiment per tal que la música pugui escoltar-se des de l’espai públic ocupat.

Article 24è. GUALS

24.1.- Les entitats o particulars interessats en l’obtenció d’autoritzacions d’aprofitament de la via pública amb reser­va d’espai pel pas de vehicles als edificis o solars, mit­jançant la corresponent senyalització de la prohibició d’estacionar, hauran de sol·licitar-ho a l’Alcaldia per escrit on detallaran l’extensió de l’aprofitament requerit.

24.2.- L’autorització s’atorgarà només per l’espai necessari per permetre el pas dels vehicles de que es tracti.

24.3.- Els titulars d’aquestes autoritzacions tenen obliga­ció de proveir-se de la placa reglamentària per la senyalit­zació de l’aprofitament, que serà subministrada per l’Ajun­tament i en la que constarà el número de registre de l’auto­rització. La placa haurà de ser instal·lada de forma perma­nent, delimitant-se la longitud de l’aprofitament mitjançant el pintat del vorell de la vorera.

24.4.- Les persones que disposin d’entrades de vehicles amb aprofitament especial de la via pública, sense haver obtin­gut l’autorització corresponent, seran incloses d’ofici en el padró de la taxa establerta a l’efecte, sense perju­dici de la sanció que pugui resultar procedent.

24.5.- Si les condicions de la vorera no permetessin el pas de vehicles sense que se’n ocasionés el trencament o dete­riorament, l’Alcaldia podrà exigir al sol·licitant, com a condició de l’autorització, que practiqui el corresponent rebaix de la vorera en la forma que indiquin els Serveis Tècnics municipals.

Article 25è. RESERVES D’ESPAI PER CÀRREGA I DESCÀRREGA

25.1.- L’Alcaldia podrà senyalar en els diferents sectors del municipi zones de càrrega i descàrrega on restarà prohi­bit l’estacionament durant l’horari que es consignarà en la placa fixada en el senyal corresponent. Aquests espais podran ser utilitzats per realitzar operacions de càrrega i descàrrega per tots els establiments de les immediacions, sense que ningú en tingui l’atribució exclusiva o preferent

25.2.- Els establiments que per les seves característiques no puguin realitzar adequadament les operacions de càrrega i descàrrega des de les zones que amb caràcter general s’hagin establert per aquesta activitat, podran sol·licitar la reserva d’un espai adequat i proper a l’establiment per a realitzar-les.

25.3.- L’atorgament d’aquestes reserves serà discrecional per part de l’Alcaldia, en funció de la necessitat real de la reserva pel normal funcionament de l’establiment. La resolució que atorgui la reserva indicarà la ubicació exac­ta, la llargada de l’espai reservat, els dies i hores durant els que serà efectiva la reserva i qualsevol altre condició que s’estimi necessària.

25.4.- Els titulars de reserves d’espai per operacions de càrrega i descàrrega hauran de senyalitzar l’espai afectat mitjançant la placa corresponent, on constaran els dies i hores reservats durant els que hi restarà prohibit l’esta­cionament, i el pintat del vorell de la vorera. Així ma­teix, hauran de satisfer la taxa que, en el seu cas, s’estableixi.

25.5.- En cap cas els titulars de reserves d’espai per càrrega i descàrrega podran utilitzar l’espai reservat com aparcament durant l’horari de vigència de la reserva.

Article 26è. ALTRES FORMES D’OCUPACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS

L’Alcaldia podrà autoritzar altres formes d’ocupació dels espais públics sempre que ho aconsellin raons d’interès públic. La llicència concretarà els termes i condicions de l’ocupació.

26.1.- En el cas de llicencies per a l’autorització de CIRCS s’hauran de complir les següents condicions:

 1. S’haurà de concertar per part del titular de l’autorització una assegurança per tal de cobrir el risc de responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’activitat que es desenvolupa.
 2. Deixar els bens de domini públic en el mateix estat en que es trobaven una vegada siguin retirades les atraccions.
 3. Aquesta autorització s’ha de considerar provisional, es a dir, que l’activitat haurà de cessar en el moment d’exhaurir-se el termini fixat a la llicència corresponent.
 4. Cas de decretar-se la suspensió d’aquesta activitat o d’haver-se de revocar l’autorització par d’aquest Ajuntament, l’interessat no tindrà dret a cap mena d’indemnització.
 5. La ubicació de les atraccions no obstaculitzarà la lliure circulació de vianants per la via pública, ni tampoc dels vehicles que circulen per la calçada paral·lela a l’avinguda Tarragona.
 6. S’oferirà el servei amb les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat.
 7. Es compliran amb el màxim rigor totes les legislacions que afectin l’activitat gestionada, amb una atenció especial per la normativa laboral, tributària i de seguretat social, així com per les disposicions reguladores de la utilització del domini públic marítim-terrestre.
 8. Es prestarà el servei i es tractarà amb la màxima correcció i de forma escrupolosament igualitària, els usuaris.
 9. Es tindrà en tot moment a disposició dels usuaris els fulls de reclamacions i es respondrà il·limitadament davant seu, pels danys i perjudicis que els pugui ocasionar amb motiu del desenvolupament de l’activitat autoritzada.
 10. No es podrà cedir ni subcontractar per cap classe de títol, ni total ni parcial, les prestacions objecte de l’adjudicació, ni realitzar prestacions diferents a les expressament autoritzades i acceptades.
 11. Es satisfarà amb puntualitat i diligència els tributs, càrregues socials i altres obligacions públiques econòmiques de qualsevol caràcter, que gravin l’activitat desenvolupada.
 12. Es col·laborarà amb l’Ajuntament, sempre que sigui requerit a l’efecte, en l’execució de qualsevol servei o activitat que aquell hagués de realitzar, en compliment de les competències que li assigna la normativa vigent.
 13. S’efectuarà la neteja de l’entorn de la instal·lació. A tal efecte els titulars estaran obligats a recollir i dipositar en els contenidors adients, més propers, els residus que es trobin dispersos, en una distancia de 10 m. al voltant de la instal·lació.
 14. Es vetllarà constantment per la seguretat dels usuaris i el bon ordre en la prestació del servei.
 15. El titular de l’adjudicació assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui ocasionar la prestació del servei tant a les persones, com a les coses, restant l’Ajuntament exclòs de cap responsabilitat.
 16. El titular de l’autorització serà responsable de la retirada de totes les instal·lacions un cop transcorregut el període de la mateixa.
 17. S’haurà de tenir exposat sempre, i en lloc visible el document que ha rebut de l’Ajuntament conforme gaudeix de l’autorització corresponent

.Article 27è. CONSERVACIÓ I NETEJA DELS ESPAIS PÚBLICS OCUPATS

La conservació i neteja de tots els espais públics ocupats en virtut de les llicències i autoritzacions regulades en aquest capítol estaran a càrrec dels seus titulars.

Article 28è. PROHIBICIÓ D’OCUPAR ESPAIS PÚBLICS  SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL

28.1.- No es podrà ocupar cap espai públic per cap concepte sense prèvia llicència municipal.

28.2.- Tampoc es podrà exercir l’acampada lliure en cap indret del municipi, (inclosos els terrenys de propietat privada) tret que l’Ajuntament en concedeixi l’autorització expressa.

28.3.- Queda prohibida expressament qualsevol tipus d’ús dels espais públics, no autoritzada expressament per l’Ajuntament, quan això suposi aprofitament privatiu del tipus que sigui, d’aquest espai.

Article 29è. OBLIGACIONS FISCALS DERIVADES DE L’OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS

Les ocupacions dels espais públics regulades en aquest capítol donaran lloc a l’aplicació  dels tributs i altres drets fixats en les Ordenances fiscals i Reglamentacions de preus públics vigents.

CAPITOL VI: CIRCULACIÓ EN VIES URBANES

Article 30è. NORMATIVA APLICABLE

Seran directament aplicables en tot el terme municipal, a més de les disposicions que conté aquest capítol, les normes del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial.

Article 31è. SENYALITZACIÓ

31.1.- Els senyals d’ordenació del trànsit instal·lats a les vies públiques amb el format i característiques que esta­bleixi el Catàleg Oficial de Senyals de la Circulació i Marques Vials, són de general i obligada observació.

31.2.- Correspon a l’Alcaldia ordenar la col·locació i conservació de les indicacions, senyals i marques necessà­ries per donar compliment  a la normativa reguladora del trànsit,  circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

31.3.- Es prohibeix la instal·lació, modificació o retirada de qualsevol senyal sense autorització expressa de l’Alcal­dia.

Tanmateix, en cas d’emergència, els agents de l’autoritat podran instal·lar senyals circumstancials sense autorització prèvia.

31.4.- Els danys que voluntàriament es causin a les instal·lacions i senyals seran objecte d’indemnització, fins a la seva completa reposició, pel seu autor, sense perjudici de la multa que correspongui i de les responsabilitats criminals en què hagués pogut incórrer.

31.5.- Els danys que es produeixin involuntàriament en les instal·lacions i senyals seran, en tot cas, indemnitzats pel seu causant.

31.6.- L’ordre de prioritats entre els diferents tipus de senyals de circulació és el següent:

 1. a) Senyals i ordres dels Agents de la circulació.
 2. b) Senyalització circumstancial que modifiqui el règim normal d’utilització de la via.
 3. c) Semàfors.
 4. d) Senyals verticals de circulació.
 5. e) Marques vials.

Article 32è. DEURES DELS USUARIS DE LES VIES PÚBLIQUES

Els usuaris de la via estan obligats a comportar-se de manera que no dificultin indegudament la circulació ni ocasionin perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones, o danys als béns. Concretament  s’haurà  de  conduir  amb  la  diligència i precaució necessàries per evitar qualsevol dany, propi  o  aliè, tenint cura de no posar en  perill,  tant al  mateix conductor com a la resta d’ocupants del vehicle i als altres usuaris de la via.  Queda terminantment prohibit conduir de manera negligent o temerària.

32.2.- Es prohibeix llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin dificultar la lliure circulació, parada o estacionament, fer-les perilloses o deteriorar aquella o les seves instal·lacions, o produir en ella o en les seves rodalies efectes que modifiquin les condicions apropiades per circular, parar o estacionar.

32.3.- Qui hagués creat sobre la via algun obstacle o perill l’haurà de fer desaparèixer el més aviat possible, adoptant mentrestant les mesures necessàries perquè pugui ser adver­tit pels altres usuaris i perquè no es dificulti la circula­ció.

32.4.- Es prohibeix llençar a la via qualsevol objecte que pugui posar en perill la seguretat vial.

32.5.- Es prohibeix l’emissió de pertorbacions electromagnè­tiques, sorolls, gasos i altres contaminants en les vies objecte d’aquesta ordenança, per damunt de les limitacions que reglamentàriament s’estableixin.

32.6.- Es prohibeix carregar els vehicles de manera diferent a la que reglamentàriament es determini.

Article 33è. CIRCULACIÓ DE VIANANTS

33.1.- Els vianants hauran de circular per les voreres o, allà on no n’hi haguessin, per la seva dreta seguint la línia més propera a les façanes, respectant els principis generals de circulació per les vies públiques, sense ocupar la calçada, sense dur a terme accions que molestin o difi­cultin la pacífica circulació dels altres vianants, evitant saltar, córrer i adoptar totes aquelles actituds que puguin resultar molestes o perilloses, especialment els jocs infan­tils que puguin suposar perill per a la pròpia seguretat dels que juguen i dels altres o dificultar la circulació de vehicles per la calçada.

33.2.- Per travessar el carrer, els vianants ho faran pel pas degudament senyalitzat al terra o pas zebra, vigilant que no vinguin vehicles o, si en venen, procurant no perdre temps per tal de no entorpir la circulació rodada.

33.3.- En cas de no haver cap pas zebra en una zona, caldrà travessar el carrer tenint cura que no vingui cap vehicle i de forma ràpida.

Article 34è. CIRCULACIÓ DE VEHICLES

34.1.- La velocitat màxima permesa, amb caràcter general, serà aquella que, d’acord amb l’article 19.3 del RDL 339/1990, reglamentàriament s’estableixi. Tanmateix aquest límit podrà ser rebaixat en les travessies que es considerin especialment perilloses per acord entre l’Ajuntament i el titular de la via o, en les vies urbanes, per Decret de L’Alcaldia.

34.2.- Els conductors de vehicles estan obligats a moderar la marxa i, si fos necessari, detenir-la, quan ho ordenin els agents de l’autoritat, quan les circumstàncies ho reco­manin per qualsevol motiu i, especialment, la manca de visibilitat, desperfectes a la calçada, aglomeracions de qualsevol classe, zona de mercat, zones de cruïlles o es­trenyiments i voreres molt estretes o inexistents.

34.3.- Els conductors de vehicles, en creuar els passos de vianants, pararan i no tornaran a iniciar la marxa fins que aquests hagin passat completament per davant del vehicle. En cas que no travessi cap vianant, caldrà reduir la marxa i extremar la precaució a fi d’evitar accidents.

34.4.- Estan prohibits els avançaments dintre del nucli urbà.

34.5.- Els vehicles circularan sempre per la seva dreta.

34.6.- Els canvis de direcció o de sentit de la marxa es faran sempre als llocs on sigui permès i l’amplària i visi­bilitat de la via pública ho permeti i, en tot cas, la maniobra es farà de forma ràpida i amb estricta observació de les normes sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

34.7.- A les cruïlles els conductors de vehicles actuaran amb prudència i amb estricta observació dels senyals i indicacions que hi hagi i, especialment, deixaran passar els vianants que travessin per la via que el conductor vulgui enfilar, respectant sempre la preferència dels vehicles que circulin per la seva dreta i, en general, totes aquelles normes de seguretat d’inexcusable observació.

34.8.- La parada i estacionament s’hauran d’efectuar de tal manera que el vehicle no obstaculitzi la circulació no constitueixi un risc per a la resta d’usuaris de la via, tenint especialment cura de la seva col·locació i evitant que pugui posar-se en moviment en absència del conductor.

34.9.- Queda prohibit parar i estacionar:

34.9.a) En front de les entrades i sortides de vehicles en els immobles (guals degudament autoritzats per l’Ajuntament).

34.9.b) Els passos de vianants degudament senyalitzats.

34.9.c) En les cruïlles de vies públiques.

34.9.d) On s’impedeixi la visibilitat dels senyals de tràn­sit.

34.9.e)On s’origini obstrucció o entrebanc greu de la circu­lació.

34.9.f) A les voreres, a menys que ho autoritzi el senyal corresponent.

34.10.- Queda prohibit estacionar:

34.10.a) En els llocs reservats per a les parades i estacio­naments dels vehicles de transport públic de viatgers.

34.10.b) En doble fila.

34.10.c) A menys de cinc metres d’una cantonada, encreuament o bifurcació.

34.10.d) En llocs destinats als contenidors d’escombraries o que dificultin la seva retirada per part del servei munici­pal corresponent.

34.10.e) En general sempre que així s’indiqui puntualment mitjançant la corresponent senyalització.

34.10.f) Quan circumstancialment s’ordeni amb motiu del pas de comitives, caravanes, proves esportives, mercats, fires o per motiu de neteja o reparació de la via pública.

Article 35è. IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES

Els agents encarregats de la vigilància del trànsit podran procedir, en la forma que reglamentàriament es determini, a la immobilització del vehicle quan, com a conseqüència de l’incompliment dels preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, de la seva utilització pogués derivar-se un risc greu per a la circula­ció, les persones o els béns.

Aquesta mesura s’aixecarà immediatament després que desapa­reguin les causes que l’han motivat. També podrà immobilit­zar-se el vehicle en els casos de negativa a efectuar les proves a les que es refereix el número 2 de l’article 12 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial.

Article 36è. RETIRADA DE VEHICLES

36.1.- L’Ajuntament procedirà, d’acord amb allò que regla­mentàriament es determini si l’obligat a fer-ho no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i al seu dipòsit en el lloc designat per l’autoritat municipal en els següents casos:

36.1.a) Sempre que constitueixi perill o causi greus pertor­bacions a la circulació o al funcionament d’algun servei públic i també quan pugui presumir-se racionalment el seu abandonament a la via.

36.1.b) En cas d’accident que impedeixi la continuació de la marxa.

36.1.c) Quan hagi estat immobilitzat per les seves deficiències.

36.1.d) Quan immobilitzat un vehicle, en els casos en què l’infractor no acrediti la seva residència habitual en el territori espanyol i no dipositi l’import de la multa fixat provisionalment per l’agent, l’infractor persisteixi en la seva negativa a dipositar o garantir el pagament de l’import de la multa.

36.2.- Llevat dels casos de substracció o d’altres formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del seu titular, degudament justificades, les despeses que s’origi­nen com a conseqüència de la retirada a la que es refereix el paràgraf anterior, seran a compte del titular, que haurà d’abonar-les o garantir el seu pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del dret de recurs que té reconegut i de la possibilitat de repercutir-los sobre el responsable de l’accident, de l’abandonament del vehicle o de la infracció que hagi donat lloc a la retirada.

36.3.- D’acord amb allò que disposa l’article 38.4 del RDL 339/1990, de 2 de març, quan la policia municipal trobi a la via pública un vehicle estacionat de manera que impedeixi totalment la circulació, constitueixi un perill o la pertorbi greument, podrà prendre mesures que s’iniciaran, necessàriament, amb el requeriment al conductor, propietari o persona encarregada del vehicle, si s’hi trobava al cos­tat, perquè posi fi a la situació irregular i, si aquest no hi és o no atén al requeriment, podrà ordenar el trasllat del vehicle a un altre indret de la via pública o al dipòsit corresponent utilitzant la grua municipal o els serveis retribuïts de particulars.

36.4.- En relació a les mesures que contempla l’apartat anterior, podrà considerar-se que es pertorba greument la circulació en una zona urbana i que, per tant, estan justi­ficades les mesures que s’hi preveuen, en els casos se­güents:

36.4.a) Quan un vehicle estigui estacionat en doble fila sense conductor.

36.4.b) Quan estigui estacionat davant l’entrada o la sorti­da de vehicles d’un immoble durant les hores autoritzades per utilitzar-les.

36.4.c) Quan es trobi estacionat en un lloc prohibit, en una via de circulació ràpida o molt densa.

36.4.d) Quan es trobi estacionat en llocs expressament senyalitzats com a reservats per càrrega o descàrrega durant les hores destinades a aquestes feines segons consti en el senyal corresponent.

36.4.e) Quan es trobi estacionat en un dels espais reservats per als transports públics, sempre que aquests espais esti­guin degudament senyalitzats i delimitats.

36.4.f) Quan estigui estacionat en llocs expressament reser­vats als serveis d’urgència i seguretat.

36.4.g) Quan el vehicle estacionat impedeixi el gir que autoritza el senyal corresponent.

36.4.h) Quan estigui estacionat total o parcialment sobre una vorera o a un passeig on no estigui permès estacionar.

36.4.i) Quan estigui estacionat en una vorera o en un xamfrà de manera que sobresurti de la línia de la vorera d’algun dels carrers adjacents i impedeixi el pas d’una fila de vehicles.

36.4.j) Quan es trobi en un lloc que impedeixi la visió dels senyals de trànsit als altres usuaris de la via.

36.4.k) Quan estigui estacionat en l’itinerari o en l’espai que hagi d’ocupar una comitiva, una desfilada, una processó, una cavalcada, una prova esportiva o qualsevol altra activi­tat rellevant, degudament autoritzada.

36.4.l) Quan sigui necessària la reparació i neteja de la via pública.

36.4.ll) Quan es trobi en un lloc reservat al mercat setma­nal, el dia corresponent, sempre que aquest lloc estigui degudament senyalitzat.

36.5.- La retirada del vehicle comportarà el seu trasllat a un altre indret, el més proper possible al lloc que ocupava abans, de tal manera que el vehicle quedi estacionat adequa­dament en la via pública o a un dipòsit municipal i, en qualsevol cas, s’adoptaran les mesures necessàries per comunicar-ho al conductor tant aviat com es pugui. En el lloc d’on s’hagi retirat el vehicle s’hi fixarà un adhesiu que expliciti que  el  vehicle  ha  estat retirat per la Policia Local, amb indicació d’on cal adreçar-se per recupe­rar-lo.

36.6.- La retirada se suspendrà immediatament si el conduc­tor o una altra persona autoritzada compareixen i prenen les mesures escaients.

36.7.- Un cop traslladat el vehicle al dipòsit, o a un lloc adequat, el conductor, el propietari o, si de cas hi manca, el titular administratiu sol·licitarà a la policia municipal la restitució prèvia identificació i comprovacions relatives a la seva personalitat.

36.8.- Es d’aplicació a aquests supòsits de retirada del vehicle de la via pública el que disposa l’article 71.2 del RDL 339/1990, de 2 de març, pel que fa a les despeses originades, que s’establiran en la corresponent ordenança fiscal, i al seu pagament o afiançament com a requisit previ a la devolució del vehicle.

Article 37è. FACULTATS SANCIONADORES

37.1.- La facultat per sancionar les infraccions de normes de circulació comeses en vies urbanes, correspon a l’Alcal­dia.

37.2.- A les travessies, mentre no tinguin característiques exclusives de vies urbanes, la competència correspon al Governador Civil.

CAPITOL VII: TINENÇA I CIRCULACIÓ D’ANIMALS

Article 38è. CONDICIONS DE LA TINENÇA D’ANIMALS

38.1.- La tinença d’animals domèstics o de companyia en general, en els habitatges, resta condicionada a les cir­cumstàncies higièniques òptimes pel seu allotjament, a l’absència de risc sanitari i a la inexistència de molèsties pels veïns.

38.2.- La tinença d’aus de corral, conills, coloms i altres bèsties de cria, restarà condicionada a les característiques de l’habitatge i de la zona, sempre i quan pel seu nombre no s’hagi de catalogar com a activitat econòmica tipificada.

38.3.- La tinença d’animals salvatges restarà prohibida en tot el terme municipal, llevat que es tracti d’espectacles o activitats de curta estada a la població (circ, etc.)

Article 39è. ESPECTACLES AMB ANIMALS

39.1.- En tots els espectacles que  utilitzin animals s’haurà d’evitar ocasionar-los sofriment, burles o tracta­ments antinaturals.

39.2.- Durant el període d’estada a la població, els titu­lars de les activitats o espectacles que utilitzin animals hauran de mantenir-los en bones condicions higiènico-sanità­ries, facilitar-los l’alimentació adequada i assegurar tant la seva protecció com la dels ciutadans.

Article 40è. ACTUACIONS PROHIBIDES

40.1.- Resta prohibit l’enverinament d’animals excepte per part dels serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats.

40.2.- No es permet donar aliments als animals en la via pública.

40.3.- Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics als següents llocs:

40.3.a) A la platja des del mes de juny fins al mes d’octu­bre.

40.3.b) Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatze­matge, transport o manipulació d’aliments.

40.3.c) Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i   recreatius.

40.3.d) Piscines públiques.

40.3.e) Transports públics.

40.4.- Els amos d’establiments públics i allotjaments de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars cafete­ries i similars, podran prohibir a criteri seu, l’entrada i permanència de gossos en llurs establiments. Fins i tot disposant de la seva autorització, serà necessari que els gossos portin en el collar la xapa numerada de matrícula, vagin proveïts del corresponent morrió i subjectes per corretja o cadena.

40.5.- Es prohibeix fustigar i tractar amb crueltat els animals. No es consideraran infraccions per mal tracte aquelles accions d’autodefensa proporcionada davant l’atac de l’animal.

40.6.- Queden exclosos de les actuacions prohibides regula­des en els apartats anteriors les permeses d’acord amb la Llei 10/1993 de 8 d’octubre que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall.

Article 41è. RESPONSABILITATS DELS POSSEÏDORS D’ANIMALS

41.1.- El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari, és responsa­ble dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, i als objectes, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.

41.2.- El posseïdor d’un animal és responsable d’adoptar les mesures que calguin per a impedir que els animals embrutin les vies i espais públics.

41.3.- Els posseïdors de gossos i gats els han de censar a l’Ajuntament, dins el termini màxim d’un mes comptat a partir de la data de naixement o d’adquisició de l’animal. En el moment d’efectuar la inscripció se’ls lliurarà el carnet d’identificació censal, que serà vàlid durant tota la vida de l’animal.

41.4.- Els propietaris d’animals domèstics estaran obligats a proporcionar-los alimentació i les cures adients, tant en tractament preventiu de malalties com de guariments, a aplicar les mesures sanitàries preventives que l’Autoritat competent disposi; així mateix, facilitar-los un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.

41.5.- Les persones que amaguessin casos de ràbia en els animals o deixessin en llibertat als que la pateixen, seran posades a disposició de les Autoritats judicials correspo­nents.

Article 42è. VACUNACIÓ I ATENCIÓ SANITÀRIA

42.1.- A partir  de l’edat  reglamentada en la normativa vigent,     els posseïdors de  gossos  i/o  altres  animals domèstics, estaran obligats a vacunar-los  contra  aquelles  malalties objecte de prevenció.

 42.2.- Igualment cada propietari d’un gos haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, on s’especifiquin les característiques de l’animal i les dades precises de la identitat del propietari.

42.3.- En cas de declaració d’epizooties, els propietaris dels animals compliran les disposicions preventives sanità­ries que estableixin les Autoritats competents, així com les prescripcions reglamentàries que acordi l’Alcaldia.

42.4.- Els veterinaris responsables de la vacunació i/o atenció sanitària als gossos, tant si són de l’Administra­ció Pública, com si treballen en l’àmbit privat, vindran obligats a presentar anualment el llistat de gossos vacu­nats, a l’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament.

42.5.- L’Ajuntament d’acord amb les directrius proposades per l’Administració Autonòmica, planificarà i executarà els programes i les campanyes adients de vacunació, en col·laboració amb els Serveis Veterinaris Oficials.

Article 43è. ANIMALS MOLESTOS I/O PERILLOSOS

43.1.- En les vies i espais públics els propietaris contro­laran els animals perquè no siguin perillosos per les altres persones, adoptant a l’efecte les mesures adients. En la via pública i en presència d’altres persones els gossos sempre circularan amb cadena o corretja.

43.2.- Quan la tinença d’animals domèstics constitueixi un perill físic o sanitari o generi molèsties als veïns deriva­des del seu soroll, agressivitat, males condicions higièni­ques, o bé existeixi per part del propietari manca de cura en el manteniment i instal·lació de l’animal, l’Alcaldia, sense perjudici de les sancions pecuniàries que puguin resultar pertinents, requerirà al propietari o encarregat de l’animal perquè subsani la situació molesta o perillosa en un termini de vuit dies.

43.3.- Si el propietari o encarregat de l’animal, sense al·legar justa causa, incomplís el requeriment anterior, l’Alcaldia ordenarà el comís i/o sacrifici de l’animal.

Article 44è. ANIMALS ABANDONATS

44.1.- Es considerarà que un animal està abandonat si no du indicació del seu origen o del propietari, ni va acompanyat de cap persona ni porta la placa censal.

44.2.- Els animals que circulin per les vies i espais pú­blics sense anar acompanyats dels seus propietaris o respon­sables seran recollits pel servei establert a l’efecte i seran conduïts a les instal·lacions adients.

44.3.- El termini per recuperar un gos sense identificació es de vuit dies abonant prèviament les despeses que ha originat el seu manteniment.

44.4.- Si l’animal porta identificació s’avisarà al propie­tari i aquest té un termini de deu dies per recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que ha originat el seu manteniment.

44.5.- El pagament de les despeses de manteniment no exclou la imposició de multes per infracció de la present Ordenan­ça.

44.6.- Una vegada transcorregut el termini de que disposa el propietari per reclamar l’animal sense que ho hagi fet i abonat les despeses, l’animal podrà ser lliurat a qualsevol persona o entitat que vulgui adoptar-lo i es faci responsa­ble de mantenir-lo en bones condicions higiènico-sanitàries, d’alimentació, etc., o bé podrà ser sacrificat.

44.7.- El sacrifici dels animals que no hagin estat recla­mats o adoptats es farà sota control veterinari, seguint les prescripcions que sobre aquests tipus d’eutanàsia estableix la legislació vigent.

44.8.-  L’abandó d’animals es considerarà sempre una falta molt greu.

44.9.- Per contribuir a evitar l’abandonament d’animals l’Ajuntament podrà establir o concertar un servei que, previ pagament de les tarifes que s’estableixin, es faci càrrec d’aquells animals dels quals es vulguin desprendre els seus propietaris.

Article 45è. DEPOSICIONS DELS ANIMALS

45.1.- Els posseïdors d’animals estan obligats a evitar que aquests dipositin les seves deposicions a les vies o espais públics, solars sense tancar, i en general, a qualsevol indret fora dels expressament habilitats.

45.2.- Els posseïdors d’animals són responsables de la retirada i l’eliminació de les deposicions en el supòsit que aquestes s’hagin dipositat en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.

Article 46è. PERSONES MOSSEGADES PER GOSSOS

46.1.- Les persones mossegades per un gos es posaran imme­diatament en contacte amb la Policia Local.

46.2.- Per part dels agents de policia o del personal sani­tari es procedirà a retirar al gos i traslladar-lo a les dependències habilitades per aquesta funció per la seva observació pels Veterinaris Oficials. Aquest període serà de 14 dies.  Aquest període d’observació es podrà dur a terme en el domicili del propietari del gos quan el Veteri­nari ho estimi oportú.

46.3.- Les despeses que generi l’estada dels gossos en observació hauran de ser satisfetes pels seus propietaris, amb independència de les sancions que procedeixin per in­fracció d’aquesta Ordenança.

Article 47è. RECOLLIDA D’ANIMALS MORTS

47.1.- Resta totalment prohibit llençar o abandonar animals morts en qualsevol indret del municipi.

47.2.- L’Ajuntament establirà un servei de recollida d’ani­mals morts que podrà ser requerit per qualsevol ciutadà que el necessiti.

CAPITOL VIII: UTILITZACIÓ DE LA PLATJA

Article 48è. ACTUACIONS PROHIBIDES

En la zona de platja queda prohibit.

48.a) Qualsevol ús privat, llevat dels que disposin d’auto­rització expressa.

48.b) Instal·lar conduccions aèries o subterrànies, llevat que es disposi d’autorització.

48.c) L’accés i circulació de gossos durant el període comprès entre els mesos de juny i octubre, ambdós inclosos.

48.d) Tirar escombraries, restes de menjar, ampolles, aigües brutes, papers, burilles o altres deixalles.

48.e) Fer foc, cuinar o rostir.

48.f) Fer acampades.

48.g) L’entrada i sortida d’embarcacions fora de la zona delimitada a l’efecte.

48.h) La circulació de vehicles, excepte la dels serveis de neteja, de seguretat i salvament. La varada d’embarcacions serà permesa en els llocs que estableixi el Pla d’Usos de temporada.

48.i) La pesca esportiva en canya a la platja fora dels llocs i horaris regulats en el Pla d’Usos de temporada.

48.j) La consumició d’alcohol fora de les àrees de les guinguetes o en aquestes fora de l’horari que estableix el Pla d’usos i Serveis de Temporada.

48.k) Qualsevol actuació no permesa i que incompleix el Pla d’Usos i Serveis de Temporada.

Article 49è. SERVEIS I INSTAL·LACIONS HIGIENICO-SANITARIES

49.1.- L’Ajuntament vetllarà  pel  manteniment  de  la platja en bones condicions higiènico-sanitàries.

49.2.- Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament instal·larà, tot al llarg de la platja i a distancies prudencials, dutxes, rentapeus, fonts i papereres.  Així mateix podrà instal·lar qualsevol altre element que consideri necessari. En les dutxes de la platja no es permet utilitzar sabó.

49.3.- Diàriament, durant la temporada d’estiu, els serveis municipals de neteja procediran a netejar la platja. En horari nocturns s’efectuarà la neteja i condicionament de la sorra per procediment mecanitzat i en horari diürn es procedirà a retirar les deixalles tota mena per procediment manual.

49.4.- Regulació de l’activitat de pesca esportiva amb canya.

Queda emparada en l’article 14.3 del Decret 109/1995 de 24 de març de regulació de la pesca marítima a Catalunya, amb obligat compliment del següents preceptes:

49.4.1 Disposar de llicència de classe 1a.

49.4.2 Nombre màxim de 2 canyes per llicència i amb separació no superior a 3m.

49.4.3 Aquesta activitat pot realitzar-se de les 0 a les 24 hores en el període comprès entre 15 de maig i 15 de setembre. En el període comprès entre les dates abans esmentades el Pla d’Usos de Temporada de la zona litoral inclourà els horaris i zones on es permeti aquesta activitat.

Article 50è. EXPLOTACIÓ D’ALTRES SERVEIS A LA PLATJA

50.1.- La platja mantindrà en tot moment el seu ús públic malgrat els serveis recreatius, de bar, etc. que puguin instal·lar- s’hi.

50.2.- L’explotació dels serveis de la platja correspon a l’Ajuntament amb subjecció al pla d’usos prèviament aprovat pel servei de Ports i Costes de la Generalitat i demés organismes competents.

50.3.- L’explotació dels serveis de la platja podrà realit­zar-la directament l’Ajuntament o bé els particulars mitjan­çant concessió o autorització administrativa.

50.4.- Les instal·lacions situades a la platja es regiran pel Pla d’Usos i Serveis de Temporada i per les clàusules econòmico-administratives de les instal·lacions i serveis a la platja.

CAPITOL IX: MESURES PROTECTORES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Article 51è. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LES MESURES PREVISTES EN EL PRESENT CAPÍTOL

51.1.- L’objecte de les mesures establertes en aquest capí­tol és la protecció del medi ambient contra les pertorbacions i molèsties produïdes per l’emissió inadequada de sorolls.

A aquest efecte es donen per reproduïdes les disposicions de la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, en la seva redacció vigent.

CAPITOL X: INFRACCIONS I SANCIONS

Article 69è. CLASSES D’INFRACCIONS

69.1.- Les infraccions de la present Ordenança podran ser lleus, greus o molt greus.

69.2.- La qualificació de les infraccions que no vinguin expressament qualificades en aquest capítol es realitzarà prenent en consideració els següents elements:

69.2.a) Pertorbació o molèsties causades.

69.2.b) Danys causats.

69.2.c) Ànim de lucre.

69.2.d) Desconsideració envers els ciutadans o l’Ajuntament.

69.2.e) Temeritat o mala fe.

69.2.f) Reiteració o reincidència.

Article 70è. INFRACCIONS LLEUS

Es consideraran infraccions lleus de la present Ordenança, a títol enunciatiu, les següents:

70.a) Del capítol II (neteja):

 • Tenir bruta la vorera.
 • Llençar papers o residus de petit format a la via pública.
 • Espolsar estores o regar plantes en horari diürn.
 • Llençar aigües brutes procedents de neteja domèstica a la via pública o a qualsevol altre espai públic, així com qualsevol de les actuacions compreses a l’art. 5.2.B).
 • Realitzar necessitats fisiològiques (defecar, orinar, escopir i altres ostentacions de manca d’higiene) a espais públics

70.d) Del capítol V (0cupació de via pública):

– Ocupar una superfície superior a l’autoritzada per la llicència.

– No mantenir net l’espai ocupat.

– No recollir els elements amb que es realitzi l’ocupació després del tancament de l’establiment.

– Utilitzar com aparcament exclusiu l’ espais concedit com   a reserva per càrrega i descàrrega.

– Venda en qualsevol lloc del municipi, sense llicència municipal

– L’incompliment de la condició establerta a l’art. 26.1 q)

70.e) Del capítol VI (circulació):

– Parar els vehicles en front de guals degudament   senya­litzats, passos de vianants, cruïlles, en llocs on   s’impe­deixi la visibilitat dels senyals, entrebancant la   circu­lació o a les voreres.

– Estacionar a les parades dels vehicles de transport públic   de  viatgers,  a menys  de  cinc  metres  d’una  cantonada,  cruïlla o bifurcació, en llocs destinats als contenidors  d’escombraries o infringint un senyal exprés de prohibició.

– Fer sonar els senyals acústics dels vehicles sense motiu que ho justifiqui.

70.f) Del capítol VII (tinença d’animals):

– Alimentar els animals a la via pública.

– Passejar gossos sense corretja o cadena, sempre que això no   comporti especial perill.

– Permetre que els animals produeixin sorolls molestos pels   veïns.

– No recollir les deposicions dels animals.

70.g) Del capítol VIII (utilització de la platja):

– Permetre l’accés d’animals a la platja durant la temporada d’estiu.

– Embrutar amb papers, burilles, etc.

70.h) Del capítol IX (sorolls):

– Produir sorolls que superin els límits màxims permesos en menys de 10 dB(A).

– Produir sorolls molestos que no superin els límits màxims   permesos, fora de l’horari autoritzat, sempre que aquest   horari no es superi en més d’una hora.

Article 71è. INFRACCIONS GREUS

Es consideraran infraccions greus d’aquesta  Ordenança, a títol enunciatiu, les següents:

De manera general, es consideraran infraccions greus d’aquesta  Ordenança, la comissió de tres faltes lleus d’un mateix capítol o de cinc de diferents capítols en el termini d’un any,  i també les següents:

71.a) Del capítol II (neteja):

 • Abandonar animals morts.
 • Tenir els solars bruts amb acumulació excessiva de deixalles, herbes, etc.
 • Netejar animals i vehicles a la via pública.
 • Acumulació de tres faltes lleus en un període de tres mesos o més de tres en un any.
 • Qualsevol actuació de les compreses en l’article 5.2.L)
 • Realitzar accions compreses en l’article 5.2.T) quan existeixi menyspreu per els llocs de caràcter municipal o espais públics on es realitzen les accions.

71.d) Del capítol V (ocupació de via pública):

– Ocupar la via pública sense prèvia llicència municipal o ocupant una superfície superior a l’autoritzada en la llicència, o bé durant més temps de l’autoritzat.

– No senyalitzar degudament els guals i reserves per càrrega i descàrrega.

– La comissió de tres faltes lleus en un període de tres mesos o de més de tres en el període d’un any.

– Venda ambulant o fixa, així com l’exercici de qualsevol altre activitat, en qualsevol lloc del municipi, sense disposar de llicència, o incomplint el que aquesta disposa.

– L’incompliment de les condicions establertes a l’art. 26.1 a), b), c), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o) i p) .

– La realització de qualsevol tipus d’obra, sense obtenir la preceptiva llicència.

– Incompliment de qualsevol dels apartats de l’art. 28

71.g) Del capítol VIII (utilització de la platja):

– Accedir a la platja amb motos o altres vehicles.

– Cuinar, rostir, etc.

– La comissió de tres faltes lleus en el període de tres   mesos o de més de tres en un any.

71.h) Del capítol IX (sorolls):

– Produir sorolls que superin els límits màxims permesos en   més de 10 dB(A) sense excedir de 15 dB(A).

– Produir sorolls molestos, encara que no superin els límits   màxims permesos, fora de l’horari autoritzat, sempre que   aquest  horari es  superi  en més d’una hora però sense  excedir de dues.

– Circular amb vehicles sense silenciador o amb silenciadors   que no funcionin,  independentment del nivell de soroll que produeixin.

Article 72è. INFRACCIONS MOLT GREUS

Es consideraran infraccions molt greus d’aquesta Ordenança, a títol enunciatiu, les següents:

De manera general, es consideraran infraccions molt greus d’aquesta Ordenança, la comissió de tres faltes greus d’un mateix capítol o de cinc de diferents capítols en el termini d’un any, i també les següents:

72.a) Del capítol II (neteja) i del capítol III (recollida d’escombraries):

– Encendre fogueres en espais i dies no autoritzats.

– Netejar formigoneres a la via pública, solars o boscos.

– Realitzar pintades sobre parets, façanes i mobiliari urbà.

– Cometre tres faltes greus en un any.

72.b) Del capítol V (ocupació de via pública):

– Ocupar la via pública sense llicència municipal.

– La comissió de tres faltes greus en el període d’un any.

– Venda en un local, sense la preceptiva llicència municipal o infringint el contingut de la llicència.

– L’incompliment de la condició establerta a l’art. 26.1 q)

72.c) Del capítol VI (circulació):

– Accedir amb els vehicles a les vies o zones tancades a la circulació.

72.d) Del capítol VII (tinença d’animals):

– Enverinar els animals, excepte per part dels serveis   sanitaris autoritzats.

– Celebració d’espectacles no autoritzats amb animals.

– La tinença d’animals salvatges.

– L’incompliment de tres faltes lleus en un període de tres mesos.

72.e) Del capítol VIII (utilització de la platja):

– Ocupar-la per la realització d’activitats no autoritzades o limitant-ne l’ús públic.

72.f) Del capítol IX (sorolls):

– Produir sorolls que superin els límits màxims permesos en més de 15 dB(A).

– Produir sorolls molestos, superin o no el límit màxim   permès, fora de l’horari autoritzat i excedint en més de   dues hores aquest horari.

Article 73è. CLASSES DE SANCIONS

73.1.- Les infraccions de la present Ordenança podran ser sancionades amb:

73.1.a) Multes pecuniàries.

73.1.b) Suspensió temporal d’activitats.

73.1.c) Clausura temporal d’establiments.

73.1.d) Supressió temporal de llicències.

73.1.e) Caducitat definitiva de llicències.

73.1.f) Reducció de l’horari  d’obertura al públic dels  establiments.

73.1.g) Comís d’animals i sacrifici d’aquests.

73.1.h) Immobilització temporal de vehicles.

73.1.i) Execució subsidiària.

73.2.- Les multes pecuniàries podran reiterar-se mentre persisteixi l’actuació infractora.

73.3.- La imposició de les sancions procedents per les infraccions d’aquesta Ordenança no serà incompatible amb l’adopció de totes les mesures necessàries per fer cessar les actuacions infractores o restaurar l’ordre jurídic infringit.

Article 74è. SANCIONS PER LES INFRACCIONS LLEUS

Per la comissió d’infraccions lleus de la  present Ordenan­ça es podran imposar les següents sancions:

74.a) Multa pecuniària de 69,45 a 347,60 euros per a les infraccions lleus.

74.b) Suspensió temporal de llicència per un termini de fins a dos dies.

74.c) Clausura temporal d’establiment o instal·lacions per un termini de fins a dos dies.

74.d)  Reducció de en una hora l’horari d’obertura al públic per un període no superior a 15 dies.

Article 75è. SANCIONS PER LES INFRACCIONS GREUS

Per la comissió d’infraccions greus de la  present Ordenan­ça es podran imposar les següents sancions:

75.a) Multa pecuniària de 348,75 a 1.032,60 euros per a les infraccions definides als articles.19, 20 i 26.1

Multa pecuniària de 164,25 fins a 337,25 euros per a la resta d’infraccions greus.

75.b) Suspensió temporal de llicència per un termini de 3 fins a 7 dies.

75.c) Clausura temporal d’establiment o instal·lacions per un termini de 3 fins a 7 dies.

75.d) Reducció en una hora de l’horari d’obertura al públic per un període superior a 15 dies, amb un màxim de 3 mesos.

75.e) Retirada temporal de vehicles fins que es proveeixin de silenciador adequat.

75.f)  Comís i/o sacrifici d’animals.

Article 76è. SANCIONS PER LES INFRACCIONS MOLT GREUS

Per la comissió d’infraccions  molt  greus  de  la present Ordenança es podran imposar les següents sancions:

76.a) Multa pecuniària de 1.032,60 a 3.000 euros per a les infraccions definides a l’art. 72.a), 72.b) i 72.c)

Multa pecuniària de 338 fins a 600 euros per a la resta d’infraccions molt greus.

76.b) Suspensió temporal de llicència per un termini de 8 fins a 30 dies.

76.c) Caducitat definitiva de llicència i multa de 600 euros.

76.d) Clausura temporal d’establiment o instal·lacions per un termini de 8 fins a 30 dies.

76.e) Retirada temporal de vehicles fins que es proveeixin de silenciador adequat i multa de 600 euros.

76.f) Comís i/o sacrifici d’animals i multa de 600 euros.

Article 77è. PROCEDIMENT SANCIONADOR.-

77.1 El procediment per sancionar les infraccions previstes en aquesta Ordenança serà el que regula el Decret 278/1993 de 9 de novembre, llevat dels casos pels quals l’ordenança contempla una regulació específica.

Amb caràcter supletori s’aplicarà la llei 30/1992, de 28 de novembre; el RDL 339/1990, de 2 de març; el RD 1398/1993 que aprova el reglament per a l’execució de la potestat sancionadora, de 4 d’agost.

77.2 En tot allò que no estigui expressament previst en la norma anterior, s’aplicarà el RD 1398/1993 de 4 d’agost.

77.3 En els supòsits de reconeixement voluntari de la res­ponsabilitat, amb pagament de la multa proposada, es podran aplicar reduccions de fins al 50 per 100 de la quantia d’aquella. Les reduccions que procedeixi hauran de quedar determinades en la notificació de la iniciació del procedi­ment.

77.4 Allò que disposa l’apartat 3 que precedeix, serà d’aplicació a tots els procediments sancionadors que es tramitin a l’Ajuntament, inclosos els urbanístics, llevat que les normes específiques de cada matèria no ho permetin.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La Junta de Govern Local queda facultada per aprovar quadres de multes pecuniàries amb subjecció a les prescripcions del capítol X d’aquesta Ordenança, així com per adoptar quantes mesures siguin necessàries per l’aplicació efectiva de la mateixa.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, entrarà en vigor l’endemà de la publi­cació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 1994. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA

Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el dia 6 de febrer de 1992, publicant-se l’edicte inicial al BOP núm. 44 de 22 de febrer de 1992.

Ha estat modificada en el seu article 40 punt 3 i 40.6, segons acord de l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 12 de novembre de 1993, publicant-se l’edicte inicial al BOP núm. 265 de 18 de novembre de 1993 i definitivament el dia 31 de desembre de 1993 en el BOP núm. 299.

Aquesta ordenança ha estat modificada en el seu article 54è prescripció cinquena, segons acord del Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el dia 13 de setembre de 1996, publicant-se l’edicte inicial al BOP 238, de 16 d’octubre de 1996 i definitivament el dia 280, de 5 de desembre de 1996.

La modificació d’aquesta ordenança, en el seu article 24.4 i 25.4, ha estat aprovada inicialment pel ple de data 11 de novembre de 1999 i publicat l’edicte inicial al BOP núm. 266 de 19 de novembre de 1999 i al DOGC núm. 3018 del mateix dia i definitivament el dia 31 de desembre de 1999 en el BOP núm. 299

Aquesta ordenança ha estat modificada en el seu article 17è, segons acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2001, publicant-se l’edicte inicial al BOP núm.250 de 30 d’octubre de 2001 i definitivament el dia 29 de desembre de 2001 BOP núm. 297.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 251 de 31 d’octubre de 2003, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 19 de desembre de 2003.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2004, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 271 de 24 de novembre de 2004, i el definitiu en el BOPT núm. 17 de 21 de gener de 2005.

Aquesta ordenança ha estat modificada en les art. 5.1, 5.2.A), 5.2.M) 7.2.a), 70.b), 71.b) i anul·lació capítol III)Recollida d’escombraries, segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 10 de març de 2005, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 67 de 22 de març de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 109 de 12 de maig 2005.

Aquesta ordenança ha estat modificada en les art. 14, 15, 19, 2 i 71.c) , segons acord de Ple en sessió celebrada el dia 10 de març de 2005, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 73 de 31 de març de 2005, i el definitiu en el BOPT núm. 109 de 12 de maig de 2005.

Els articles 17, 26, 70.d), 71.a), 71.c), 71.d), 72.a), 72.b), 72.c), 73.1.i), 74.a), 75.a), 76.a), 76.c), 76.e), 76.f) i  77.1) d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 13 d’octubre de 2005 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 19  d’octubre de 2005, i el definitiu en el BOPT núm.  289 de 19 de desembre de 2005.

Els articles 5.2.F), 5.2.L), 14.5, 17, 23.2, 28, 70.a), 70.c), 71, 71.a), 71.d), 72, 72.e), 74.a), 75.a), 76.a), 76.c), 76.e) i 76.f)   d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Els articles, 17, 74.a), 75.a), 76.a), 76.c), 76.e) i 76.f)  d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT  núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Els articles 14 a 20, 23, 40.c, 71.c i 72.b d’aquesta ordenança  han estat anul·lats i els articles 74.a, 75.a, 76.a, 76.c, 76.e i 76.f han estat modificats  segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT  núm. 291 de 18 desembre de 2008.

Els articles 1, 72 i 76 d’aquesta ordenança han estat modificats segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 289 de 17 de desembre de 2009.

 

Cunit diu no a la violència de genere


Notice: Undefined index: opcion_cookie in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 416

Notice: Undefined variable: input_porcentaje in /home/customer/www/staging.cunit.cat/public_html/wp-content/plugins/click-datos-lopd/public/class-cdlopd-public.php on line 484